ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇပႂ်ႉမုင်ႈမွင်း တႃႇတေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပႂ်ႉမုင်ႈမွင်း တႃႇတေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တႃႇၵႃႉၶၢႆတေႃႇၵၼ်၊ တႃႇႁဵတ်းသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) Mike Pompeo ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ − ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းဢူၺ်းလီဢၼ်ၸုၵ်းမၼ်ႈမႃးၸွမ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူင်းၼိုင်ႈသေ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶႂ်ႈလႆႈလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ၊ လွင်ႈမုၼ်းလႅင်း ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇလႄႈ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝၢႆးသေပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယဝ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မႂ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၼႆ ႁႂ်ႈလႆႈၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶႂ်ႈပဵၼ်လႄႈ ယူႇတီႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႈ ပႂ်ႉမုင်ႈမွင်းဝႆႉယူႇဝႃႈ တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်တေၶိုၼ်ႈမႃးၼႆႉသေ တေႁဵတ်းသၢင်ႈ လွင်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ၊ ၵႃႉၶၢႆတေႃႇၵၼ်၊ ပၼ်ႁႅင်းၵမ်ႉထႅမ် ၼႂ်းၵၢၼ်သၢင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ တိုၵ်းတေႃးပႅတ်ႈလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းသေဢမ်ႇၵႃး ယုၵ်ႉမုၼ်းလႆႈ လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းမိူင်းယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇသေ ယုၵ်ႉယွင်ႈ ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၸွမ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၼႂ်းမိူင်း ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လူလွမ်ပႂ်ႉတူၺ်း ငဝ်းလၢႆးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼင်ႇၶိုတ်းၶိုတ်းၸမ်ၸမ်ဝႆႉယူႇလႄႈ တိုၵ်းသူၼ်းပႃးဝႃႈ လွင်ႈၼပ်ႉၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၵေႃႈလီ၊ လွင်ႈၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵေႃႈလီ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းတင်းၼမ်ပေႃးတေၸၢင်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ႁပ်ႉႁူႉႁၼ် ယုမ်ႇယမ်ၸွမ်းၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵူႈၽၢႆႇ ထုၵ်ႇလီမီးလွင်ႈၸႅင်ႈလႅင်း တေႃႇၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်း ၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ်ယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ မႆႈၸႂ်တေႃႇလွင်ႈဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈ ၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ဢဝ်တီႈၼင်ႈၼႂ်းသၽႃးဝႆႉတင်းၼမ်၊ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းၶိူဝ်း ရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇၶဝ် တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် လႄႈ ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်း ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းမၢင်ၵေႃႉ ယွၼ်ႉဝႃႈၼမ်ႉၵတ်ႉဢမ်ႇပေႃး တဵမ်ထူၼ်ႈၼႆသေ ဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မီးလွင်ႈမႆႈၸႂ်ၸွမ်းယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉဝႃႈ ၸႄႈဝဵင်းတင်းၼမ် ဢၼ်မီးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူၼ်ပိူၼ်ႈလႄႈ လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ ၵူဝ်ဝႃႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၼႆလႄႈ ယူႇတီႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မႆႈၸႂ်ႁႅင်းတႄႉတႄႉၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း