ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလၢတ်ႈ တေၸၢင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်း တႃႇလီႇပၼ်ႇသေ တိုၵ်းတေႃးၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ISIS

ဝၢႆးဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ထွၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းဢွၵ်ႇ မိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ လႄႈ ၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ်ႇ ၶဝ်ႈဢုပ်ႉမိူင်းယဝ်ႉၼႆႉ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တေၸၢင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်း ၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ်ႇသေ တိုၵ်းတေႃးပႅတ်ႈၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ISIS ယူႇဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 2 September 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ႁူဝ်ၼႃႈတပ်ႉသိုၵ်းႁူမ်ႈပွင်း ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မၢၵ်ႉၶ် မေႇလ်လီႇ Mark Milley လၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈၼႆႉ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ်ႇ တေၸၢင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ တိုၵ်းတေႃးပႅတ်ႈ ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ဢိတ်ႉသ်လၢမ်ႇ (Islamic) ISIS လႄႈ ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉတၢင်ႇမူႇၸုမ်း တီႈၼႂ်းမိူင်း ဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ မၢၵ်ႉၶ် မေႇလ်လီႇ Mark Milley ဢမ်ႇလႆႈလၢတ်ႈပႃးႁူဝ်ယွႆႈယႅမ်း ၵူၺ်းတေဢမ်ႇပႆႇမီးၽႅၼ်ၵၢၼ် တႃႇႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်းၵၼ်တင်း ၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ်ႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်ၸမ်ၸမ်ၼႆႉ လႄႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈတႄႉ မၼ်းယူႇတီႈဝႃႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ တႃႇလီႇပၼ်ႇ တေမီးလွင်ႈၵပ်းသၢၼ် ၸမ်ၸႂ်ၵၼ်ၵႃႈႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉၵွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit: IMAGE CREDIT

ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လွႆးတ် ဢွတ်ႉသ်တိၼ်း (Lloyd Austin) သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ်ႇၼၼ်ႉ ၵႃႈၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃး သူင်ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းမႃး တင်းၼမ် တင်းလၢႆ ၵူၺ်းၸွင်ႇတႃႇလီႇပၼ်ႇ တေမီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ပေႃႇလသီႇယူႇႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉတႄႉ တေလႆႈပႂ်ႉတူၺ်းၵႂႃႇထႅင်ႈလႄႈ လွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် တီႈဝၢင်းႁိူဝ်းမိၼ် ဢွၼ်ႇၼႃႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေထွၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီယူႇ ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ Lloyd Austin လႄႈ Mark Milley လႆႈလၢတ်ႈၵၢဝ်ႇထိုင် ၵူၼ်းသိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၵူႈၵေႃႉ ဢၼ်ယၢမ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇသေ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼၼ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းၵူႈၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမီးၵုင်ႇမုၼ်ယႂ်ႇလူင် တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵူႈၵေႃႉ လႄႈ ပေႃးဝၢႆႇတူၺ်းၶိုၼ်း ပိုၼ်းၵႃႈၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 20 ပီႊပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်လွင်ႈႁုၵ်းႁၢႆႉ ၽၢၼ်ႈၵူဝ်ႁႄ ထိုင်တီႈတေဢမ်ႇမီးဝၼ်းၶႂၢင်းပၼ်လႆႈ ပိူင်ပဵၼ်ၼႂ်းမိူင်း ဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ ၼၼ်ႉလႆႈၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း