ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇဝႃႈ တေၸုၵ်းယူႇၽၢႆႇထႆႇဝၼ်ႇ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 24 January 2021 (လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ မိူင်းထႆႇဝၼ်ႇ လၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ မိူင်းၶႄႇ သူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း 4 လမ်း၊ ႁိူဝ်းမိၼ်ဢၼ်တၢင်ႇ မၢၵ်ႇၼိဝ်းၶလီးယႃးလႆႈ 4 လမ်း ႁူမ်ႈပႃး ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်းလၢႆလၢႆသႅၼ်း ၽၢႆႇတပ်ႉလူမ်း ထႅင်ႈ 16 လမ်း ၶဝ်ႈလွၵ်ႇငိူတ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းထႆႇဝၼ်ႇ ဢၼ်မီးပွတ်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်းၵုၼ်ထႆႇဝၼ်ႇၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေမိူင်းၶႄႇ လႆႈသူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် ၶဝ်ႈၼႂ်းၵုၼ်ထႆႇဝၼ်ႇယဝ်ႉၼႆႉ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႈ လႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ်ဝႃႈ တိုၼ်းတေၸုၵ်းယူႇၽၢႆႇထႆႇဝၼ်ႇလႄႈ လၢတ်ႈပႃးဝႃႈ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၶႄႇၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်ၸၢမ်းတႃႉတူၺ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ လႄႈ တႃႇတေလႆႈႁူႉလွင်ႈပေႃႇလသီႇ ၸွမ်ၸိုင်ႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢၼ်ၶိုၼ်ႈမႃးမႂ်ႇၼၼ်ႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ Ned Price ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၸၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈလီမႆႈၸႂ်ဝႆႉယူႇ လွင်ႈဢၼ်မိူင်းႁိမ်းႁွမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ထုၵ်ႇလွၵ်ႇငိူတ်ႇ ႁူမ်ႈပႃး ထႆႇဝၼ်ႇ ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆသေ ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႃးဝႆႉဝႃႈ “ယူႇတီႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇသေ တိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈမိူင်းၶႄႇ ၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈပၼ်ႁႅင်းဢီး ၽၢႆႇၽွင်းတၢင် ၽၢႆႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီး မိူင်းထႆႇဝၼ်ႇ လႄႈ ၵိုတ်းယိုတ်းပႃး လွင်ႈၸႂ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း ပၼ်ႁႅင်းဢီးထႆႇဝၼ်ႇသေ ႁႃလၢႆးတၢင်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ် ႁႃလၢႆးတၢင်းလူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ တေလီလိူဝ် ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉတႄႉၵေႃႈ ပႆႇႁၼ်ၽၢႆႇတၢင်းမိူင်းၶႄႇ မီးလွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇသင်ၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

Credit : AP
Credit : AP

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AP လၢႆးငၼ်းဝႃႈ လွင်ႈဢၼ်ၶႄႇၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်သေ ၶဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵုၼ်ထႆႇဝၼ်ႇ ၼႆႉ ၶႄႇၸႂ်ႉမႃးၶၢဝ်းႁိုင်လႄႈ ပဵၼ်ၽၢင်ႁၢင်ႈ ၶႂ်ႈပၼ်ႁႅင်းဢီးတေႃႇ ၸွမ်ၸိုင်ႈသၢႆဢိၼ်းဝၼ်း (Tsai Ing-wen) သေ ၶႄႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းၼၢင်းႁူႉတူဝ်ဝႃႈ ထႆႇဝၼ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ပွတ်းတွၼ်ႈၼိုင်ႈ တႂ်ႈမိုဝ်းၶႄႇၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၶႂ်ႈၸႂ်ႉလၢႆးၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းၼမ်ႁၼ်ထိုင်သေ ဢုပ်ႇဢူဝ်း ယူႇသေတႃႉၵေႃႈ ၽၢႆႇတႂ်ႈၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ Joe Biden ၼႆႉတႄႉ တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ၵၢၼ်ပၼ်ႁႅင်းဢီးတေႃႇၶႄႇၼၼ်ႉတႄႉ လူတ်းယွမ်းလူင်းယူႇဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၽွင်းတိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ် ႁႃလွၵ်းလၢႆးငမ်းယဵၼ်သေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းတင်းၶႄႇယူႇၼၼ်ႉ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်းၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ထႆႇဝၼ်ႇ လႄႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႈ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းၼႅၼ်ႈၼႃ လႄႈ တေဢမ်ႇႁႂ်ႈၶႄႇလႆႈလွၵ်ႈငိူတ်ႈထႆႇဝၼ်ႇထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း − AP

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း