ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇဝႃႈ တၢင်းၶတ်းၸႂ်ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ပႆႇပဵင်းပေႃး

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸၼ်ႉသုင် တီႈႁိူၼ်းႁေႃၶၢဝ် ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ ယူႇတီႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇသေ ႁၼ်လီလွင်ႈဢၼ် ဢႃႇသီႇယၼ်ႇဢမ်ႇပၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၸွမ်း ပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်းၼၼ်ႉယူႇသေ လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်တႅပ်းတတ်းပုတ်းၶၢတ်ႇ လႆႈလီယူႇသေတႃႉ ယူႇတီႈဢႃႇသီႇယၼ်ႇသေ လူဝ်ႇႁဵတ်းလႆႈၼမ်လိူဝ်ၼႆႉထႅင်ႈယူႇဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 October 2021 (ဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမူၼ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ဢႅတ်ႉၵၢတ်ႇ ၶႃႇၵၼ်ႇ (Edgard Kagan) ၵေႃႉဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၼႂ်းႁိူၼ်းႁေႃၶၢဝ် ၸွမ်ၸိုင်ႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ဢၼ်ပဵၼ်ပႃး ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇပိုၼ်ႉတီႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇဢေးသျႃးၼႆႉ လႆႈလၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈပၢင်ၵုမ် ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်း ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝဵင်းလူင်ဝေႃႇသျိင်ႇတၼ်ႇ တီႇသီႇ (Washington, D.C.) ၼၼ်ႉဝႃႈ ယူႇတီႈဢႃႇသီႇယၼ်ႇသေ ထုၵ်ႇလီၶတ်းၸႂ်လိူဝ်ၼႆႉထႅင်ႈယူႇ တႃႇႁႂ်ႈပေႃးၸၢင်ႈ ႁဵတ်းလႆႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်လိူဝ်ၼႆႉ လႄႈ တႃႇႁႂ်ႈပေႃးၵႄႈလိတ်ႈလႆႈ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႆႈႁူပ်ႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ လႄႈ လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈႁူပ်ႉ ဝၢႆးမီးလွင်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ လၢတ်ႈပႃးထႅင်ႈဝႃႈ တႃႇၵႄႈလိတ်ႈလွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၼႂ်းမိူင်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဢမ်ႇၵႃး မိူင်းဢူၺ်းလီၵူႈမိူင်းမိူင်းၵေႃႈ လူဝ်ႇႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်းယူႇသေ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၵပ်ႉၵိၼ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉသေ လွင်ႈဢၼ်မိူင်းႁိမ်းႁွမ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်ၸွမ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ႁူႉႁၼ်ၸွမ်းယူႇဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႈ မီးၵၢင်ၸႂ်ၶႂ်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇသေ ၵႄႈလိတ်ႈၸွႆႈ လွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼႆႉၵူၺ်း တီႇရႅၵ်ႇ ၶျေႃးလႅတ်ႇ (Derek Chollet) ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢၼ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်ယူႇဝႆႉၼႂ်းဢေးသျႃးၼႆႉၵေႃႈ လႆႈႁူပ်ႉၸွမ်း ႁူဝ်ႇ ႁိူၼ်ႇ ၶျိၼ်ႇ (Ho Hern Shin) ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၽၢႆႇၵၢၼ်ငိုၼ်း မိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇသေ  လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈတေႁဵတ်းႁိုဝ်ႁႄႉႁၢမ်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃးတေဢမ်ႇၸၢင်ႈၸႂ်ႉငိုၼ်းၵူႈမိူင်းမိူင်းၼၼ်ႉသေ မီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇပႃးဝႃႈ လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ လႆႈၶေႃႈတွပ်ႇဢၼ်လီမၼ်းယူႇဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း