ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇဝႃႈ ၶႄႇတူဝ်ႈတၼ်းတႃႇတေၶဝ်ႈသိမ်းထႆႇဝၼ်ႇ

ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းၶႄႇ လႆႈၽိူမ်ႉထႅမ်ပိုၼ်ႉတီႈၵဵပ်းသိမ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆး လႄႈ ႁိူဝ်း Amphibious ဢၼ်ၵႂႃႇလႆႈၼႂ်းၼမ်ႉလႄႈၼိူဝ်လိၼ်တင်းၼမ်သေ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၸၢင်ႈပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းၸူးထႆႇဝၼ်ႇလႆႈ ၼႆယူႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 November 2021 (လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ TNN World ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ၸုမ်းၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး လွင်ႈၼိမ်သဝ်း ၵႄႈၵၢင်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ၶႄႇ  ၶွင်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လၢႆးငၢၼ်း ၽိုၼ်ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း ၼၼ်ႉဝႃႈ “မိူဝ်ႈလဵဝ် တပ်ႉသိုၵ်းၶႄႇ မီးဢဵၼ်ႁႅင်းၼမ်ႉၵတ်ႉၵုမ်ႇထူၼ်ႈ တႃႇပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းၵုမ်းၵမ်ထႆႇဝၼ်ႇလႆႈတဵမ်တီႈ ဝၢႆးသေတပ်ႉသိုၵ်းၶႄႇ လႆႈႁွမ်ႁႅင်း ၽိူမ်ႉထႅမ်မၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးမႂ်ႇထႅင်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵဵပ်းသိမ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆး  လႄႈ ၽိူမ်ႉထႅမ်ပႃးထႅင်ႈ ႁိူဝ်း Amphibious ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၶႄႇလႆႈၽိူမ်ႉထႅမ် တင်းၼမ်မၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးယိုဝ်းလႆႈပၢၼ်ၵၢင် ဢၼ်တင်ႈပဝ်ႉ ယိူင်းၸူးထႆႇဝၼ်ႇၼၼ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း လၢႆပီႊၼႆႉၵူၺ်း လုၵ်ႉတီႈ 30 လုၵ်ႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇ 300 လုၵ်ႈ ၼႆယူႇ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈႁိူဝ်း Amphibious မႂ်ႇ လၢႆလၢႆလမ်းၼႆႉ လႆႈဝႃႈပဵၼ်ၵၢၼ်ၸွႆႈၽိူမ်ႉႁႅင်း တပ်ႉၼမ်ႉၶႄႇ တေၸၢင်ႈဢဝ်မႃး လႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ်ႁိူဝ်းတေႃႉသူင်ႇၵူၼ်းသိုၵ်းၶႄႇ ၶၢမ်ႈပိုၼ်ႉတီႈၵႅပ်ႈထႆႇဝၼ်ႇ ဢၼ်မီးတၢင်းယၢဝ်း 160 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတိူဝ်ႇၼၼ်ႉ ၼႆယူႇ။

သမ်ႉဝႃႈလွင်ႈႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်းတေႃႇထႆႇဝၼ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇၶႄႇလႆႈ ၼႆသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶႄႇၵေႃႈ ၸၢင်ႈဢဝ်ၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆး ယိုဝ်းၶၢဝ်းတၢင်းၵႆ လူၺ်ႈၵၢၼ်ယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆး၊ ၵၢၼ်ၸႂ်ႉပၢင်တိုၵ်း Cyber လႄႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်း လွမ်ႉႁွပ်ႈထႆႇဝၼ်ႇဝႆႉ ၸိူဝ်းၼႆႉလႆႈယူႇယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇလၢႆးငၢၼ်းၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈလွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈတပ်ႉသိုၵ်းၶႄႇၼၼ်ႉသေ မႃးတူၺ်းၶိုၼ်း တင်းၼမ်ႉၵတ်ႉၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇတေၶတ်းၶႂၢင်ၶႄႇ ဢၼ်တေၸၢင်ႈ ၶဝ်ႈတိုၵ်းထႆႇဝၼ်ႇၼၼ်ႉ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇတိုၵ်ႉယူႇၼႂ်းငဝ်းလၢႆးဢၼ်ဝႃႈ ဢမ်ႇတႅတ်ႈတေႃး ဢၼ်လီၵူဝ်ဝႆႉလႄႈ မီးလွင်ႈတႅတ်ႈတေႃးဢေႇလူင်း ၵၢၼ်ၸႂ်ႉၶိူင်ႈယိပ်းၼႂ်း ၽၢင်ႁၢင်ႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵူၺ်းၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈၶတ်းၶႂၢင်လႆႈၸွမ်း လွင်ႈဢၼ်ၶႄႇတေပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းၸူးထႆႇဝၼ်ႇၼၼ်ႉလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း