ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ် လွင်ႈၶႄႇမိၼ်ၶဝ်ႈဢိူမ်ႈၸမ်ႁိူဝ်းမိၼ်

တပ်ႉသိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်းၶႄႇ မိၼ်ၶဝ်ႈဢိူမ်ႈၸမ် ႁိူဝ်းမိၼ်တပ်ႉသိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၽွင်းတိုၵ်ႉလဵပ်ႈယၢမ်းယူႇၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ပွတ်းတွၼ်ႈဢိၼ်ႇတူဝ်ႇပႄႈသိၾိၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ႁိူဝ်းမိၼ် J-16 ၶွင်ၶႄႇ မိၼ်ၶဝ်ႈတတ်းၼႃႈ ႁိူဝ်းမိၼ်လဵပ်ႈယၢမ်း RC-135 ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လူၺ်ႈဢမ်ႇသၢင်းၵိၼ်ၵၼ် မိူဝ်ႈၽွင်းတိုၵ်ႉဢွၵ်ႇလဵပ်ႈယၢမ်း ၸွမ်းၼႃႈၾႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇမၢႆမီႈၵူႈမိူင်းမိူင်း ၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈပႃးထႅင်ႈဝႃႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ယင်းတိုၵ်ႉတေသိုပ်ႇ မိၼ်ႁိူဝ်းမိၼ်၊ လႅၼ်ႈႁိူဝ်း ႁဵတ်းလွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ထုၵ်ႇမၢႆမီႈၵူႈမိူင်းမိူင်းၼၼ်ႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 31 May 2023 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၽၢႆႇတၢင်းၶႄႇၵေႃႈ လႆႈဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈထိုင်လွင်ႈၼႆႉမိူၼ်ၵၼ်ဝႃႈ “ၶႄႇၼၼ်ႉ ၸမ်ပဵၼ်တေလႆႈၵႅတ်ႇၶႄပိုၼ်ႉတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၶွင်ၶႄႇဝႆႉလႄႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ထုၵ်ႇလီၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈသေႃႇသူၼ်းၵဝ်း ဢၼ်တေႁဵတ်းႁႂ်ႈဢမ်ႇပၼ်ၽွင်းလီသင်ၼၼ်ႉ ၵမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၼႆႉၵေႃႈ မီးမႃးၽွင်းဢၼ်ၶႄႇလႄႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မီးလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၵၼ်ဝႆႉယူႇ၊ ၽွင်းၶႄႇပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ လွင်ႈဢၼ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ယွၼ်းႁႂ်ႈလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄတင်းသွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း