ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၸီႉၸမ်ႈၼႄ လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈဢၼ်ၶႄႇႁဵတ်းသၢင်ႈတေႃႇမိူင်းႁိမ်းႁွမ်း

ၽွင်း ၶႃႇမႃႇလႃႇ ႁႄးရ်ရိတ်ႉသ် (Kamala Harris) ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မႃးၼႂ်းဢေးသျႃးၼႆႉ မၼ်းၼၢင်း လၢတ်ႈဝႃႈ ၶႄႇယင်းတိုၵ်ႉသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ၼေၾၢင်ႁၢင်ႈ လႄႈ လွၵ်ႇငိူတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ပိုၼ်ႉတီႈ ၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်း ယူႇဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 August 2021 မိူဝ်ႈ Kamala Harris ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ယင်းတိုၵ်ႉယူႇတီႈ မိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇၼၼ်ႉ မၼ်းၼၢင်းလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈလၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈၶႄႇၼႆႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉငဝ်ႈၶၢမ်ပိုၼ်ႉတြႃး လႄႈ လွၵ်ႇငိူတ်ႈပႃး ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းႁိမ်းႁွမ်းၸိူဝ်းၼႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈမူႇပိူင် ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၽၢႆႇတႂ်ႈၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း ၸွမ်ၸိုင်ႈ Joe Biden တိုၼ်းတမ်းဝၢင်းဝႆႉ လွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်းၶႄႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇလူင်ဢၼ်ၼိုင်ႈသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

Kamala Harris ယင်းလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ တႃႇမိူင်းဢူၺ်းလီ ၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇမိူင်းၶႄႇ လွၵ်ႇငိူတ်ႈ ယူႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တိုၼ်းၸုၵ်းယူႇၽၢႆႇ မိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ပဵၼ်ဢူၺ်းလီဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ ဝင် ဝိူၼ်ပိၼ် (Wang Wenbin) လႆႈတွပ်ႇ တီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၶတ်းၸႂ် တေၸႂ်ႉလၢႆးၵမ်ၵိၼ်းသေ ပေႉၵိၼ်တၢင်ႇမိူင်းလႄႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈပၼ်ၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်း ႁႂ်ႈၵိုင်ႇငၢမ်ႇၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မီးယိူင်းဢၢၼ်း ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမီး လွင်ႈငၢမ်းယဵၼ်၊ လွင်ႈၼိမ်သဝ်း လႄႈ လွင်ႈၵႂႃႇမႃးၼႂ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၼမ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း လႄႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁၢမ်ႈတၢပ်ႈၵၼ်ၼႂ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆတေႃႇၵၼ် လႄႈ တႃႇႁႂ်ႈလွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း လႄႈ လွင်ႈမၢႆမီႈတြႃးၵူႈမိူင်းမိူင်း ပေႃးတေမီး လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း