ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တင်း ဢီႇရၢၼ်ႇ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ် လွင်ႈဢၢဝ်ႇ(ဝွင်ႇငွၵ်း) ၼမ်ႉ Hormuz

တႃႇႁႂ်ႈလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တင်း ဢီႇရၢၼ်ႇ လူတ်းယွမ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းၵျပၢၼ်ႇ Shinzo Abe သျိၼ်ႇၸူဝ်ႊ ဢႃးပေး လႆႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမႃးထိုင်တီႈ မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ ဝဵင်းလူင် Tehran ယူႇယဝ်ႉ။

ပုၼ်ႈတႃႇလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ မိူင်းၵျပၢၼ်ႇ ဢၼ်မီးတေႃႇ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တင်းမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ မီးလွင်ႈၵပ်း သိုပ်ႇတေႃႇသွင်မိူင်း ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီ သေတႃႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပိၵ်ႉၵိုတ်းပႅတ်ႈၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၸူး မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇၵႂႃႇသေ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်းၵမ်းၼႆ့ ၸွမ်ၽွင်းလူင် Shinzo Abe လႆႈမီးလွင်ႈႁူပ်ႉထူပ်းတင်း ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ Donald Trump ပႃးယူႇ။

မိူဝ်ႈလိူၼ် April ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈႁုပ်ႈသိမ်း လွင်ႈႁေႉႁၢမ်ႈပၼ်တၢမ်ႇၼိူဝ် ဢီႇရၢၼ်ႇမႃး ယဝ်ႉၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၊ မိူဝ်ႈယၢမ်းၼင်ႇၼၼ် လွင်ႈတေႃႉသူင်ႇၼမ်ႉမၼ်း မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ လႆႈမီးလွင်ႈလုသုမ်းလႄႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈပၢႆးၵပ်းသိုပ်ႇ သွင်ၸိုင်ႈမိူင်း တႅၵ်ႇၸတ်ႉမႃးယူႇယဝ်ႉ။

ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ပေႃးမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼမ်ႉမၼ်းႁဝ်းမႃးၼႆ တီႈ ဢၢဝ်ႇ(ဝွင်ႇငွၵ်း) ၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ ႁေႃႊမုသ်ႉ ၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇပၼ် ႁိူဝ်းတေႃႉၼမ်ႉမၼ်းလမ်းလႂ်လတ်းၶၢမ်ႈ” ၼႆ ယၢမ်ႈလွၵ်ႇငိူတ်ႈ ယၢမ်ႈလၢတ်ႈၸိူင်ႉၼႆမႃးဝႆ့ယူႇ။ 

ၵွပ်ႈ တီႈၵိဝ်ႇ/ဝွင်ႇၵႅပ်ႈ ၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ ႁေႃႊမုသ်ႉၼႆ့ ပဵၼ်ၵိဝ်ႇၵႅပ်ႈ တႃႇၵၢၼ်တေႃႉ/သူင်ႇ ၵႃႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်တေႃႇဝၼ်း ၼမ်ႉမၼ်းတေႃႉဢွၵ်ႇ ပဵၼ်တီႈ လမ်ႇလွင်ႈ တႃႇၼႂ်း လုမ်ႈၾႃႉလူင် ၼႆ့ တႄႉတႄႉၼႆ လႆႈႁၼ် ၼႂ်းၶၢဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ BBC ဢွၵ်ႇဝႆႉမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 June 2019 ၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။

သႅင်ၸွမ်မိူင်း


Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း