ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တိုၵ်ႉထတ်းသၢင်ႈဝႆႉယူႇဝႃႈ တေၸႂ်ႉလၢႆးၸိူင်ႉႁိုဝ် သေ ၵပ်းသိုပ်ႇၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 18 March 2021 (လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ Antony Blinken ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ယူႇတီႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇသေ လႆႈထတ်းသၢင်ႈၸင်ႈတူၺ်းဝႆႉယူႇဝႃႈ တေၸႂ်ႉလၢႆးၸိူင်ႉႁိုဝ်သေ ၵပ်းသိုပ်ႇတင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ယူႇၼႆ ဝၢႆးသေ ၽွင်းတၢင်ႇ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တေဢမ်ႇႁပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ သင်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇဢမ်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈပေႃႇလသီႇ ဝႃႈၼႆ။

Antony Blinken ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း လၢတ်ႈတီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ဢၼ် ၸတ်းႁဵတ်းဝၢႆးသေ လႆႈဢုပ်ႇၵၼ်တင်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းယဝ်ႉၵႂႃႇၼၼ်ႉဝႃႈ ၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸွမ်ၸိုင်ႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၵျူဝ်းပၢႆႇတႅၼ်ႇၼႆႉ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈၶိုၼ်းမႄးထတ်းသၢင်ႈတူၺ်း ပေႃႇလသီႇ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ႁူမ်ႈၸွမ်းမိူင်းဢူၺ်းလီဝႆႉယူႇသေ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလၢႆဝူင်ႈတၢင်းၼႃႈၼႆႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေယဝ်ႉတူဝ်ႈလႄႈ ႁၼ်လၢႆးတၢင်းမၼ်း ယူႇဝႃႈၼႆ။

Antony Blinken သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းတင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇၼၼ်ႉ တေၸႂ်ႉ လၢႆးပၼ်ႁႅင်းဢီး (pressure) ဢမ်ႇၼၼ် ၸႂ်ႉလၢႆးၽွင်းတၢင်သေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းဢဝ်ႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉဝူၼ်ႉဝႆႉတင်းသွင်လွင်ႈယူႇ ၵူၺ်းၼႃႇ ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈလၢတ်ႈၼႄ တီႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး လၢႆၸူဝ်ႈမူင်းၼႆႉ ယွၼ်ႉၽၢႆႇၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေၵပ်းသိုပ်ႇၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ၽၢႆႇတႂ်ႈၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵျူဝ်းပၢႆႇတႅၼ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်လွၵ်းလၢႆး ၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇ “Cheap trick” ၵူၺ်းဝႃႈၼႆလႄႈ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၸင်ႇဢွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ သွင်လၢႆးတၢင်း တႃႇၵပ်းသိုပ်ႇ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇၼႆ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 17 March 2021 ၼႆႉ Antony Blinken ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ  Lloyd Austin  ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄႇ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ (U.S. Secretary of Defense) လႆႈၵႂႃႇမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းတင်း Chung Eui-yong ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လႄႈ Suh Wook  ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄႇ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ယူႇဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ယဝ်ႉၵႂႃႇၼၼ်ႉ သွင်မိူင်းလႆႈႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ သွင်မိူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၾိင်ႈၾႃႉလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ  ႁူမ်ႈပႃး လွင်ႈၵႃႉၶၢႆ လွင်ႈၵႃႇလတၢင်းပဵၼ် coronavirus လႄႈ လွင်ႈၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ယူႇဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သွင်မိူင်းႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ယင်းလၢတ်ႈပႃးဝႆႉဝႃႈ လွင်ႈမၢၵ်ႇၼိဝ်းၶလီးယျႃး ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ လႄႈ လွင်ႈမၢၵ်ႇလူင် (ballistic missile) ၼႆႉ တေဝႆႉပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇသုတ်း လႄႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ထီႉၼိုင်ႈသေ ပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈတေႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွႆႈၵၼ်ၵႄႈလိတ်ႈ ယူႇဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း − Reuters

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း