ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၸိူဝ်းထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းဝႆႉၼၼ်ႉထႅင်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ယူႇတီႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇသေ လႆႈတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ  Danny Fenster ႁူမ်ႈပႃး ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တင်းသဵင်ႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းသႂ်ႇၶွၵ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

Ned Price ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈတွပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႂ်းပၢင်းသပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တီႈဝဵင်းလူင်ဝေႃႇသျိင်ႇတၼ်ႇ(Washington, D.C.) ဝႃႈ ယူႇတီႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇသေ မီးလွင်ႈမႆႈၸႂ်ၸွမ်းဝႆႉယူႇ လွင်ႈဢၼ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇတီႉၺွပ်းဝႆႉ Danny Fenster ဢၼ်ႁဵတ်းၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ယူႇဝႆႉၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉပႂ်ႉတူၺ်းဝႆႉၸွမ်း ငဝ်းလၢႆးၶိုတ်းၶိုတ်းၸမ်ၸမ်သေ သိုပ်ႇတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းၵမ်းလဵဝ် သေဢမ်ႇၵႃး  ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႆႉ လႆႈပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးမၼ်း ၼင်ႇလွတ်ႈၽေးယူႇသေ Danny Fenster ၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၺ်း  ဢမ်ႇၸႂ်ႉၵူၼ်းႁၢႆႉ မီးတၢင်းၽိတ်းရႃႇၸဝတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တင်ႈတႄႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ၼၼ်ႉမႃး ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵေႃႈမီး၊ ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇယိုတ်းပႅတ်ႈ ဝႂ်ၶႂၢင်ႉသုၼ်ႇႁဵတ်းလၢႆႈ (License) ၵေႃႈမီး၊ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ၵူဝ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းသေ ပၢႆႈၵႂႃႇႁႃဢွင်ႈတီႈ လွတ်ႈၽေးဝႆႉၵေႃႈမီးယူႇသေ ၼႂ်းၵႃႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃး တၢမ်ႇၶွၵ်ႈသေ တေလႆႈတူၵ်းၶွၵ်ႈလၢႆလၢႆပီႊၵေႃႈမီး ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ယင်းမီးလွင်ႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈယူႇသေတႃႉ ၼႂ်းဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇပွႆႇမႃးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇႁၼ်ပွႆႇပၼ်ပႃး ၽူႈၵုမ်းထတ်းလိၵ်ႈ ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Frontier Myanmar ၵူၼ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ Danny Fenster ဢႃႇယု 37 ပီႊ လႄႈ ယင်းတိုၵ်ႉသိုပ်ႇတီႉၺွပ်းဝႆႉၸွမ်း ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ထႅင်ႈတင်းၼမ်တင်းလၢႆ ယူႇဝႃႈၼႆ။

Credit : Photo owner
Credit : Photo owner

ယွၼ်ႉၼၼ် ယူႇတီႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉသိုပ်ႇတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈတီႉၺွပ်းဝႆႉၼၼ်ႉယူႇတႃႇသေႇဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼႆႉၵူၺ်း Linda Thomas-Greenfield ၽွင်းတၢင်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼႂ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမႃး ၼႂ်းဢေးသျႃးၼႆႉသေ ႁွတ်ႇၽႅဝ်ယူႇဝႆႉတီႈ ဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ထႆး ၵေႃႈ လႆႈလၢတ်ႈၵႂႃႇပႃးဝႃႈ မီးလွင်ႈမႆႈၸႂ်ၸွမ်း လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတၢင်းၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယူႇတေႉတေႉသေ တႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေႁွတ်ႈၽႅဝ်ၶိုၼ်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ လႄႈ တႃႇၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပေႃးတေထုၵ်ႇပွႆႇတူဝ်မႃးၶိုၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီၸိူဝ်းၼႆႉသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇယူႇဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း