ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေဢမ်ႇသူင်ႇတူဝ်တႅၼ်းၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်းၶၢဝ်းၵတ်း တီႈမိူင်းၶႄႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6 December 2021 (လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ တေဢမ်ႇသူင်ႇ ၽွင်းတၢင် လႄႈ တူဝ်တႅၼ်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်းၶၢဝ်းၵတ်း (Winter Olympics) ဢၼ်ၸၢတ်းႁဵတ်းတီႈမိူင်းၶႄႇ ၼႂ်းပီႊ 2022 ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

Jen Psaki ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ႁိူၼ်းႁေႃၶၢဝ် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ယွၼ်ႉလွင်ႈၵၢၼ်ၶႃႈႁႅမ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၶိူဝ်းၵူၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈသိၼ်ၵျၢင်း (Xinjiang) ႁူမ်ႈပႃး လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉသေ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေဢမ်ႇသူင်ႇၽွင်းတၢင် ဢမ်ႇၼၼ် တူဝ်တႅၼ်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်းၶၢဝ်းၵတ်း (Winter Olympics) တီႈမိူင်းၶႄႇ ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ လၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဢမ်ႇသူင်ႇတူဝ်တႅၼ်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း သေတႃႉၵေႃႈ တႃႇၽူႈလဵၼ်ႈႁႅင်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇတႄႉ တေသူင်ႇၶဝ်ႈၵႂႃႇၶႄႉၶဵင်ႇၸွမ်းယူႇလႄႈ တေယူႇတီႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇသေ ပၼ်ႁႅင်းၽူႈလဵၼ်ႈႁႅင်းၵူၼ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇၶႄႉၶဵင်ႇ ၸွမ်းၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ပႅၵ်ႉသမ်ႉ သၢၼ်ၶတ်းဢမ်ႇသူင်ႇ ၽွင်းတၢင် လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတႅၼ်းတၢင် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်း ၶၢဝ်းၵတ်း (Winter Olympics) ၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၽူႈလဵၼ်ႈႁႅင်းၵူၼ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇတႄႉ မီးသုၼ်ႇတေလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶႄႉၶဵင်ႇၸွမ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢွၼ်ၼႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေဢမ်ႇသူင်ႇ ၽွင်းတၢင် လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတႅၼ်းတၢင် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်းၶၢဝ်းၵတ်း (Winter Olympics) တီႈမိူင်းၶႄႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ  Zhao Lijian  ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ လႆႈလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ သင်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ႁဵတ်းလွင်ႈ သၢၼ်ၶတ်းမႃးၼႆၸိုင် ၽၢႆႇၶႄႇၵေႃႈ ၽွမ်ႉတေတုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်း မိူၼ်ၵၼ်ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်းၶၢဝ်းၵတ်း (The 2022 winter Olympic) တီႈမိူင်းၶႄႇၼႆႉ တေၸၢတ်းႁဵတ်း တႄႇဢဝ်ဝၼ်းထီႉ 4 – 20 January 2022 ၼႆႉဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း