ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တႄႇထွၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းဢွၵ်ႇ မိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ ဝၢႆးသေ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ် တင်းၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ်ႇ

ဢိင်ၼိူဝ် ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်း ဢႅပ်ႉၾၵၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ လႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇၶၢဝ်းႁိုင် ထိုင် (18) ပီႊ ယဝ်ႉလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၵိုတ်းယိုတ်းလႆႈ ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေထွၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းမီးဝႆႉ ၼႂ်းပၢင်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်း ၵၼ်တင်း ၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ်ႇ (Taliban) ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 March 2020 ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉ ၼႂ်းမိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေတႄႇထွၼ် ႁႅင်းသိုၵ်းဢွၵ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ ဢၼ်မီး မွၵ်ႈ (12,000) ၵေႃႉ တေႁႂ်ႈလိူဝ်ဝႆႉ (8,600) ၵေႃႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (135) ဝၼ်း လႄႈ တေပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ တပ်ႉပၢင်သဝ်း တႃႇ (5) တပ်ႉသေ သင်ဝႃႈ ၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ်ႇ ႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေထွၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း ဢွၵ်ႇတင်းမူတ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (14) လိူၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇတေလႆႈ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၵိုတ်းယိုတ်းလႆႈ ပၢင်တိုၵ်း ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်မႃး လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸႅတ်ႈၸၢင်ႈၼၼ်ႉ တေလႆႈၸႂ်ႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းႁိုင် ယွၼ်ႉတိုၵ်ႉမႅၼ်ႈၽွင်း တႄႇၵေႃႇတင်ႈၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ ပႆႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် လႄႈ ဢၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ်ႇ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပွႆႇပၼ် ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း တႃႇ (5,000) ၵေႃႉ ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေပွႆႇပၼ် တႃႇ (1,000) ၵေႃႉ ဢွၼ်ႇတၢင်းၵွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ်ႇ (Taliban) ၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ် ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (18) ပီႊ မိူဝ်ႈၼႂ်း ဝၼ်းထီႉ 29 February 2020 ၼင်ႇႁိုဝ် တင်းသွင်ၽၢႆႇ ပေႃးတေၵိုတ်းယိုတ်းပၢင်တိုၵ်း တီႈၼႂ်းမိူင်း ဢႅပ်ႉၾၵၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း