ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ထူပ်းၽေးလၢႆၽၢႆႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းလဵဝ်ၵၼ်

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၸမ်ထိုင် 3 လၢၼ်ႉယဝ်ႉၼၼ်ႉ ယင်းထူပ်းပႃးၽေးၾႆးမႆႈပႃႇထိူၼ်ႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လႆႈႁူမ်ႈႁႅင်းၵၼ်တင်းၼမ် ၸွႆႈၵၼ်ၶႄၾႆး။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 05 July 2020 (ပ-လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AFP ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၾႆးမႆႈပႃႇထိူၼ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းတၢင်းၵႂၢင်ႈ 1,000 ဢေႇၵ တီႈၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၵႄႇလီႇၾူဝ်းၼီးယႃး (California) ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လႆႈသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း သဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်တေ ၵႂႃႇၸူးဝဵင်းလူင် ဝဵင်းလွတ်ႉသ်ဢဵင်ႇၵျႄႇလိတ်ႉသ် (Los Angeles) လႄႈ ထႅင်ႈလၢႆလၢႆသဵၼ်ႈတၢင်း ၼင်ႇႁိုဝ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပေႃးတေၸၢင်ႈထႅမ်ႁႅင်းၵူၼ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇၶႄၾႆးလႆႈငၢႆႈၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈဢၼ်လႆႈပဵၼ်ၾႆးမႆႈပႃႇထိူၼ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ လုၵ်ႉတီႈၵူၼ်းၸုတ်ႇမူၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼူၾႆး ဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉသေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၸုတ်ႇၼႂ်းပႃႇထိူၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ယူႇတီႈ ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၵေႃႈ လႆႈၸွႆႈၵူၼ်းၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶၢႆႉပၢႆႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇယူႇ တီႈလွတ်ႈၽေးယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

 တီႈၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼမ်သုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉသေဢမ်ႇၵႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25 May 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယွၼ်ႉၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ မီးလွင်ႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်း လူၺ်ႈၸႂ်ႉႁူဝ်ၶဝ်ႇတဵၵ်းၵၢၼ်ႈၶေႃး ထိုင်တီႈလႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆထင်တီႈသေ ၵူၼ်းမိူင်းမီးလွင်ႈ ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇ လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ထိုင်တီႈမီးလွင်ႈၸုတ်ႇၾႆးၽဝ်ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ယႃႉလူႉပႅတ်ႈ ၶူဝ်းၶွင်ၵိုၵ်းပိုၼ်းလၢႆလၢႆဢွင်ႈတီႈ၊ ၵမ်းၼႆႉသမ်ႉလႆႈထူပ်းပႃး ၾႆးမႆႈပႃႇထိူၼ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 06 July 2020 ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တီႈၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းပဵၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 44,530 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းပဵၼ်တင်းမူတ်း 2,982,928 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 251 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆတင်းမူတ်း 132,569 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း 1,289,564 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူင်းပရႃႇသီးလ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 26,209 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 1,604,585 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆတိူဝ်းထႅင်ႈ 535 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆ 64,900 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃၶႅၼ်းၶိုၼ်း 978,615 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 06 July 2020 (ပ−လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ (213) မိူင်း (213 countries and territories)၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းပဵၼ် COVID-19 တင်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈမီး (11,565,109) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး (536,910) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း သမ်ႉမီး (6,539,129) ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း − www.worldometers.info/coronavirus/ ဝၼ်းထီႉ 06 July 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 14:35 မူင်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း