ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပိုတ်ႇသုၼ်ၵုမ်းထိင်းႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း ၵိင်ႇၽႄဢေးသျုး တီႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း

ၵၢၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၵႂႃႇတီႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပိုတ်ႇသုၼ်ၵုမ်းထိင်းႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း (CDC) ၵိင်ႇၽႄဢေးသျုး ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 26 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢမေရိၵၢၼ်ႇ  ၶႃႇမႃႇလႃႇ ႁႄးရ်ရိတ်ႉသ် (Kamala Harris) လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢွၼ်ႁူဝ်ပိုတ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈ သုၼ်ၵုမ်းထိင်းႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်  Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ၵိင်ႇၽႄဢေးသျုး ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ တီႈၼႂ်းဝဵင်းလူင်ႁႃႇၼွႆႇ (Hanoi) မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈလႆႈပိုတ်ႇသုၼ်ၵုမ်းထိင်း ႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း (CDC) ၼႂ်းၵိင်ႇၽႄဢေးသျုး ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈယုၵ်ႉမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ပိုၼ်ႉတီႈဢေးသျုး ၼႂ်းၽွင်းယၢမ်းဢၼ် ဢေးသျုးၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ လႆႈထူပ်းလွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၸိူဝ်ႉၽၼ်းတေႇလ်တႃႇၽႄႈလၢမ်းႁၢႆႉႁႅင်း ထိုင်တီႈမီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆၼမ်လူင် ၼႆႉဝႃႈၼႆ။

သုၼ်ၵုမ်းထိင်း ႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း (CDC) ဢၼ်ပိုတ်ႇမႂ်ႇၼႆႉ တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်းၵၼ်တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ ႁႂ်ႈမီးၵၢၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉ၊ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ လႄႈ ၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းႁႄႉၵင်ႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ဢၼ်ၸၢင်ႈပေႃႇပဵၼ်မႃး လူၺ်ႈဢမ်ႇလၢမ်းၶၢတ်ႈလႆႈ ဢိၵ်ႇတင်း ႁႂ်ႈပေႃးၸၢင်ႈတူဝ်ႈတၼ်း တႃႇတိုၵ်းတေႃး ၽေးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးယူႇလီ ၼႆယဝ်ႉ။

Photo Credit: AP

ၶႃႇမႃႇလႃႇ ႁႄးရ်ရိတ်ႉသ် လၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ယူႇတီႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေၸွႆႈထႅမ်ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ပၼ်မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းထႅင်ႈ 1 လၢၼ်ႉတူတ်ႉသ် လႄႈ တေတေႃႉတၢင်ႇႁႂ်ႈမႃးထိုင် မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း လႆႈႁပ်ႉယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း ဢၼ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၸွႆႈထႅမ်မီးၵႂႃႇ 6 လၢၼ်ႉတူတ်ႉသ် ဢိၵ်ႇတင်း တေမွပ်ႈဢၢပ်ႈငိုၼ်းပၼ်ထႅင်ႈ 23 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တႃႇႁႂ်ႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ဢဝ်ၵႂႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းတွၼ်ႈပၢႆးယူႇလီ ၼႆယဝ်ႉ။

သုၼ်ၵုမ်းထိင်း ႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း (CDC) ၶွင်မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼႆႉ မီးၵိင်ႇၽႄ ၸွတ်ႇတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉဝႆႉယူႇ လၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၵိင်ႇၽႄယူးရူပ်ႇ ပွတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ၊ ၵိင်ႇၽႄတီႈ မိူင်းၵျေႃႇၵျီႇယႃႇ (Georgia)၊ ၵိင်ႇၽႄတီႈ မိူင်းဢူဝ်ႇမၢၼ်ႇ၊ ၵိင်ႇၽႄတီႈမိူင်း ပရႃႇသီးလ် လႄႈ ၵိင်ႇၽႄဢေးသျုးၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ တီႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း