ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပူၼ်ႉၶဝ်ႈလႅၼ်ၶႅၼ်ႈၼႃႈၼမ်ႉရၢတ်ႉသျႃး မိူဝ်ႈၽွင်းတိုၵ်ႉၽိုၵ်းသိုၵ်းႁူမ်ႈၵၼ် တင်းၶႄႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 October 2021(လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႊ) ရၢတ်ႉသျႃး ၵၢဝ်ႇၼႄးလၢတ်ႈဝႃႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈၼႂ်းလႅၼ်ၶႅၼ်ႈၼႃႈၼမ်ႉရၢတ်ႉသျႃး မိူဝ်ႈၽွင်းရၢတ်ႉသျႃးလႄႈၶႄႇ တိုၵ်ႉၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းႁူမ်ႈၵၼ် ၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇၵျႃႇပၢၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တပ်ႉသိုၵ်းရၢတ်ႉသျႃး လၢတ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းၼႂ်းႁိူဝ်းတိုၵ်း Admiral Tributs ဢၼ်ပဵၼ်ၶွင်ရၢတ်ႉသျႃးၼၼ်ႉ လႆႈပၼ်ၾၢင်ႉထိုင်တီႈ ႁိူဝ်း USS ChaFee  ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵႂႃႇ လွင်ႈဢၼ်ႁိူဝ်းတိုၵ်းၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း ဢၼ်ရၢတ်ႉသျႃးလႄႈတင်းၶႄႇ တိုၵ်ႉၸၢမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ယူႇၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈႁိူဝ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇၶၢမ်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈသဵၼ်ႈတၢင်းယဝ်ႉ သမ်ႉပၢႆယုၵ်ႉၸွမ်ပိဝ်ၶိုၼ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်မိၵ်ႈမၢႆဝႃႈ တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေပွႆႇႁိူဝ်းမိၼ်မႅင်းမီႈ Helicopter ၼႆယူႇ လၢတ်ႈလႆႈဝႃႈ ႁိူဝ်းၼၼ်ႉတေဢမ်ႇလၢႆႈသဵၼ်ႈတၢင်း လႄႈ တၢင်းဝႆးႁိူဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ႁိူဝ်း Admiral Tributs ၼႆႉၵေႃႈ လႆႈဢွၵ်ႇလိုပ်ႈလမ်းႁိူဝ်းသိုၵ်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ၼႆယူႇ။

လွင်ႈလႆႈၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈပဵၼ်မႃးၼႆႉ မီးယူႇၶၢဝ်းတၢင်း 50 မိၼိတ်ႉသေ ပဵၼ်တီႈ Peter the Great Bay ၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇၵျႃႇပၢၼ်ႇၼႆယူႇ။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ  ၽၢႆႇတၢင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႈ လႆႈဢွၵ်ႇမႃးတွပ်ႇထဵင်ၶိုၼ်း ၶေႃႈၵၢဝ်ႇၼႄး ရၢတ်ႉသျႃးဝႃႈ လွင်ႈဢၼ် တပ်ႉသိုၵ်းရၢတ်ႉသျႃးလၢတ်ႈမႃးတင်းမူတ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈ တႄႉ၊ လွင်ႈႁိူဝ်းသိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢၼ်မီးပႃးမၢၵ်ႇၼူၾႆး လႆႈဢွၵ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇ ၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇၵျႃႇပၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းပၵ်းပိူင်ယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ႁိူဝ်းသိုၵ်းရၢတ်ႉသျႃး လႆႈႁူပ်ႉတေႃႇႁိူဝ်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးသေ ရၢတ်ႉသျႃးဢၢင်ႈဝႃႈ လႆႈလိုပ်ႈလမ်းႁိူဝ်းတိုၵ်းၶွင် ၸုမ်း NATO ဢွၵ်ႇၵႂႃႇလႅၼ်ၶႅၼ်ႈၼႃႈၼမ်ႉၶဝ်ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် June 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ရၢတ်ႉသျႃးယၢမ်ႈၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ ဢၼ်ပဵၼ်ႁိူဝ်းတိုၵ်းဢင်းၵိတ်ႉၼၼ်ႉ လႆႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းလႅၼ်ၶႅၼ်ႈၼႃႈၼမ်ႉ ရၢတ်ႉသျႃး တီႈပၢင်ႇလၢႆႇလမ် ၼႆယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽၢႆႇတင်းဢင်းၵိတ်ႉ လႆႈတွပ်ႇထဵင်ၶိုၼ်းဝႃႈ ႁိူဝ်းတိုၵ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် လႅၼ်ၶႅၼ်ႈၼႃႈၼမ်ႉရၢတ်ႉသျႃး လိူဝ်သေ ယူႇၼႂ်းၼႃႈၼမ်ႉ Ukraine ၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း