ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉၶႄႇ လွင်ႈထႅမ်ႁႅင်းမိပ်ႇငႅၼ်းၼိူဝ်ထႆႇဝၼ်ႇ

ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ၶႄႇ လွင်ႈဢၼ်ထႅမ်ႁႅင်းမိပ်ႇငႅၼ်းၸူးထႆႇဝၼ်ႇ မိူဝ်ႈၽွင်းတိုၵ်ႉတေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၸဝ်ႈမႁႃႇဢၢမ်းၼၢတ်ႈသွင်မိူင်းၼႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 November 2021 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) Antony Blinken ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈ Wang Yi ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ ဝႃႈ “ၶႄႇယင်းတိုၵ်ႉသိုပ်ႇမိပ်ႇငႅၼ်းၸူးထႆႇဝၼ်ႇ ၽၢႆႇသိုၵ်း၊ ၽၢႆႇၽွင်းတၢင်၊ ၽၢႆႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီးယူႇ မိူဝ်ႈၽွင်း ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ လႄႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈ သျီႇၵျိၼ်းၽိင်ႇ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 15 November 2021 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ” ၼႆယဝ်ႉ။

Blinken လႄႈ Wang လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 November 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်းသေ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ မီးလွင်ႈတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၶႄႇမီးသုၼ်ႇႁူမ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇၵႄႈၶႆပၼ်ႁႃ လွင်ႈပိုၼ်ႉတီႈၵႅပ်ႈထႆႇဝၼ်ႇႁႂ်ႈၵတ်းယဵၼ်လႄႈ ႁႂ်ႈပေႃးၵွင်ႉၵၢႆႇၵၼ်တင်း လွင်ႈဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းထႆႇဝၼ်ႇ ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

လွင်ႈၸမ်ၸႂ် ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်သွင်မိူင်း ဢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼႆႉ လႆႈယူပ်ႈယွမ်းလူင်းၵႂႃႇယူႇ လွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၼ်ႁႃ ထႆႇဝၼ်ႇ ဢၼ်ၶႄႇဢၢင်ႈဝႃႈ လႅၼ်လိၼ်တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶွင်ၶဝ် ပဵၼ်ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းၼင်ႇလိၼ်ၶႄႇၵူၺ်း လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ၊ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ဢိၵ်ႇလၢႆလၢႆလွင်ႈယူႇယဝ်ႉ။

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈတေႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်းၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈပဵၼ်တိုဝ်ႉတၢင်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သွင်ၵေႃႉ တွၼ်ႈတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၸတ်းၵၢၼ်ပၼ်ႁႃ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ၶႄႇ ၸွမ်းၼင်ႇမေႃႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ် ပုၼ်ႈတႃႇၽွၼ်းလီႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း