ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မီးသၢၵ်ႇသေႇလၵ်းထၢၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႆၼၼ်ႉ WHO လၢတ်ႈဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈလၢမ်းၶၢတ်ႈ

ၸွမ်းၼင်ႇ တူဝ်ႇၼႄႇ ထမ်ႉရမ်ႉ   လႄႈ မႆႉ ၽွမ်းၽေးဢူဝ်း (Mike Pompeo) လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ မီးသၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ Coronavirus 2019 တီႈႁွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ဝဵင်းဝူႇႁၢၼ်ၼၼ်ႉသေ WHO တုမ်ႉတွပ်ႇဝႃႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မီးလွင်ႈလၢမ်းၶၢတ်ႈ ဢဝ်ၵူၺ်း ၼႆယူႇ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 05 May 2020 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ World Health Organization (WHO) ဢွၵ်ႇမႃးတုမ်ႉတွပ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မႆႉ ၽွမ်းၽေးဢူဝ်း (Mike Pompeo) လၢတ်ႈဝႃႈ မီးသၢၵ်ႇသေႇလၵ်းထၢၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၸဵပ်း ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ Coronavirus 2019 ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19 လႆႈတႄႇၵိူတ်ႇပဵၼ်မႃး တီႈႁွင်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼႂ်းဝဵင်းဝူႇႁၢၼ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇၼႆၼၼ်ႉ WHO လၢတ်ႈဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈလၢမ်းၶၢတ်ႈဢဝ်ၵူၺ်း လႄႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူႈၽၢႆႇ ၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆးၵူတ်ႇထတ်းႁႃတူၼ်ႈတေႃႇ တီႈတႄႇၵိူတ်ႇပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆႉ လူၺ်ႈလၢႆး ၶိုၵ်ႉတွၼ်းသုင်သုတ်းၼၼ်ႉ တေတိူဝ်းလီ ဝႃႈၼႆ။

Photo – CNBC

ယူႇတီႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ မီးသၢၵ်ႇသေႇလၵ်းထၢၼ် တဵမ်ထူၼ်ႈၼႅၼ်ႈၼႃလီယဝ်ႉဝႃႈ တီႈတႄႇၵိူတ်ႇပဵၼ်မႃး ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် Coronavirus 2019 ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19 ပဵၼ်တီႈႁွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈတီႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းဝူႇႁၢၼ်ႇ ၸႄႈမိူင်းႁူဝ်ပိူၺ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶေႃႈမုၼ်းလိုၵ်ႉလပ်ႉ ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းတႄႉ ပႆႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈၼႄ ၼႆယဝ်ႉ။

လၢႆလၢႆမိူင်းၵေႃႈ လႆႈတၢင်ႇလိၵ်ႈထိုင် လုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃးလုမ်ႈၾႃႉဝႃႈ ႁႂ်ႈၶႄႇၸၢႆႇၵႃႈ သၢႆႈတႅၼ်းပၼ်ၶိုၼ်း ယွၼ်ႉၶႄႇပဵၼ်တူၼ်ႈတေႃ ပွႆႇႁႂ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းၽႄႈလၢမ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းတၢႆၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ် လႄႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်းႁႅင်း ယူႇတီႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇတႄႉ တေပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းၶႄႇ လူၺ်ႈတေၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၵုၼ်ႇၵႃႉတၢင်းၶၢႆၶႄႇ ဢၼ်သူင်ႇဢွၵ်ႇၶၢႆၼွၵ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ တိူဝ်းလိူဝ်ၵဝ်ႇလၢႆပုၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

Photo – SCMP

ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ (WHO) မၢႆႉၶိူဝ်ႉလ် ရႆႇဢၼ် (Michael Ryan) ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ WHO ပဵၼ်ၸုမ်းၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း မီးလွင်ႈတႅတ်ႈတေႃးတႅၵ်ႇလႅင်းလီ လႄႈ ၽွမ်ႉတႃႇတေႁပ်ႉၶေႃႈမုၼ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း Coronavirus 2019 ဝႆႉယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁပ်ႉၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵၼ်တင်းၸိူဝ်ႉမႅင်း Coronavirus 2019 တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ သင်သေလွင်ႈ၊ ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈဢၢင်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ မႆႉ ၽွမ်းၽေးဢူဝ်း (Mike Pompeo)  ဝႃႈမီးသၢၵ်ႇသေႇလၵ်းထၢၼ်ၼႆၼၼ်ႉ လႅပ်ႈတေပဵၼ်လွင်ႈလၢမ်းၶၢတ်ႈဢဝ်ၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ငဝ်းလၢႆးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းပဵၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈ (24,713) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းပဵၼ်တင်းမူတ်းမီး (1,212,955) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (1,324) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆတင်းမူတ်း (69,925) ၵေႃႉ၊ ၵူတ်းယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး (188,068) ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 05 May 2020 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ (212) မိူင်း၊ (210 countries and territories)၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းပဵၼ် COVID-19 တင်းမူတ်းမီး (3,646,834) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ တင်းလုမ်ႈၾႃႉ မီး (252,442) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်း ၶိုၼ်း မီး (1,200,573) ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း − www.worldometers.info/coronavirus/ ဝၼ်းထီႉ 05 May 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်း 13:50 မူင်း)။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း