ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မႆႈၸႂ်ၵူဝ်မီးလွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ဝၢႆးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယဝ်ႉ ယွၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်း သိုဝ်ႉၵွင်ႈၵၢင်ႇၼမ်

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼႂ်းပီႊ 2020 ၼႆႉ ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မႆႈၸႂ် ၵူဝ်မီးလွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ဝၢႆးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းသိုဝ်ႉၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼမ်လိူဝ်သေ ၵူႈပီႊပီႊ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 03 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈပၼ်ၾၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းမိူင်း ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉ သင်ဝႃႈဝၢၼ်ႈမိူင်း မီးလွင်ႈဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း၊ မီးလွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ တီႈၼႂ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဝၢႆးသေပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ လႆႈတၢင်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈၼိုင်ႈ (January 2020) ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ လႆႈၶၢႆၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တင်းၼမ်ဢမ်ႇယွမ်း 28.8 လၢၼ်ႉလဝ်း၊ မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 2019 ၼၼ်ႉ ၵူၺ်းၶၢႆလႆႈ 28.4 လၢၼ်ႉလဝ်းၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸႄႈမိူင်း ဢၼ်ႁပ်ႉသိုဝ်ႉ လႄႈ ၶၢႆ ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼမ်သုတ်း တီႈၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼႂ်းပီႊၼႆႉ ပဵၼ်တီႈၼႂ်းၸႄႈမိူင်း ဢိလ်လိၼ်ႇၼွႆႇသ် (Illinois) ၸႄႈမိူင်းဢၼ်ႁပ်ႉသိုဝ်ႉ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼမ်သုတ်းသမ်ႉ ပဵၼ်ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းထႅၵ်ႉသတ်ႉသ် (Texas)၊ ၸႄႈမိူင်းၾလေႃႇရီတႃႇ (Florida)၊ ၸႄႈမိူင်း ၵႄႇလီႇၾူဝ်းၼီးယႃး (California) လႄႈ ၸႄႈမိူင်း ၶႅၼ်ႇထၵ်ႉၵီႇ (Kentucky) ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈ ၽၢႆႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းဢၼ်သိုဝ်ႉၶိူင်ႈၵွင်ႇၵၢင်ႇ ၸူဝ်ႈၽွင်းၼႆႉ ၵမ်ႈပႃႈၼမ် တေပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇသၢဝ် လႄႈ ၼၢင်းယိင်း ဢိၵ်ႇတင်းထႅင်ႈ ၵူၼ်းၶိူဝ်းၽိဝ်ၼိူဝ်ႉလမ် ယွၼ်ႉၶဝ်ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈမီးလွင်ႈလွတ်ႈၽေး လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈတႃႇတူဝ်ၶဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းပီႊ 2016 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ လၢႆးငၢၼ်းဝႆႉဝႃႈ မီးၵူၼ်းမိူင်း ဢမေႇရိၵၼ်ၢႇ သိုဝ်ႉၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 27.5 လၢၼ်ႉလဝ်း မိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ပဵၼ်ဝၼ်းပၢင်လိူၵ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပီႊ 2020  ၼႆႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႉၵဝ်ႇ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ပႃႇတီႇ Republican ၶိုၼ်းလူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈထႅင်ႈ ပၢၼ်ထီႉသွင် လႄႈ ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ ပႃႇတီႇ Democrat ၶဝ်ႈၶႄႉၶဵင်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ပီႊၼႆႉသေ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပႆႇယဝ်ႉတူဝ်ႈလႄႈ ပႆႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်းဝႃႈ ၽႂ်တေလႆႈၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း