ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ယိုဝ်းတၢႆလႆႈ ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ISIS ၽွင်းတိုၵ်ႉတေၵႂႃႇဝၢင်းမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ

ၸွမ်းၼင်ႇမီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ တေမီးၵူၼ်းၸုၼ်ႉၶႃႈတူဝ်တၢႆ တီႈဝၢင်းႁိူဝ်းမိၼ် ဝဵင်းလူင်ၵႃႇပူႇလ်ႇ ထႅင်ႈၼႆသေ ဢမေရိၵၢၼ်ႇ လႆႈဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်တရူၼ်း ပိုတ်းယိုဝ်းတၢႆပႅတ်ႈ ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ISIS ၽွင်းတိုၵ်ႉတေၵႂႃႇဝၢင်းမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇထႅင်ႈ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 29 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AP ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢၼ်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဝၢင်းႁိူဝ်းမိၼ်ဝဵင်းလူင် ၵႃႇပူႇလ် မိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ ပိုတ်းယိုတ်းႁႅမ်တၢႆလႆႈ ၵူၼ်းဢၼ်တေႃႉတၢင်ႇ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တႃႇဝၢင်းၽႅၼ်ၸုၼ်ႉၶႃႈတူဝ်တၢႆ 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႇႁၢႆႉ ISIS ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 August 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ISIS-K ဢဝ်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇမတ်ႉၵိုၵ်းတူဝ် ၸုၼ်ႉတၢႆၼႂ်းၵႄႈၵူၼ်းၵိုၼ်း 2 ၵမ်းထပ်းၵၼ် တီႈတၢင်းၶဝ်ႈ ဝၢင်းႁိူဝ်းမိၼ် ဝဵင်းလူင်ၵႃႇပူႇလ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းသိုၵ်း ဢမေရိၵၢၼ်ႇ လူႉသဵင်တၢႆ 13 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၼမ်ထိုင် 169 ၵေႃႉ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၵမ်းလဵဝ်ဝႃႈ တေဢၢၼ်းလိုပ်ႈလမ်းတိုၵ်းၶိုၼ်း ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼႆႉဢမ်ႇႁၢင်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

Photo Credit: Reuters

ယွၼ်ႉမီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ တေမီးလွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ တီႈဝၢင်းႁိူဝ်းမိၼ်ထႅင်ႈ ဢွၼ်ၼႃႈတပ်ႉသိုၵ်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေထွၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းဢွၵ်ႇတင်းမူတ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 31 August 2021 သဵင်ႈလိူၼ်ၼႆႉၼႆသေ ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပဵၼ်ဢၼ်တိူဝ်းလႆႈၾၢင်ႉ တႃႇလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ တေႃႇထိုင်ပေႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆလႆႈ ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ 2 ၵေႃႉ ဢၼ်မႅၼ်ႈၽွင်း တိုၵ်ႉတေႃႉတၢင်ႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ သႂ်ႇၼႂ်းလူတ်ႉသၢမ်ႇလေႃႉ တႃႇၵႂႃႇၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ထႅင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေ ၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ်ႇ ယိုတ်းလႆႈမိူင်း ဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ လႄႈ ဝဵင်းလူင် ၵႃႇပူႇလ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 August 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းတၢင်ႇၸိုင်ႈမိူင်း ၼႅတ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇမိူင်း ယွၼ်ႉဢမ်ႇၶႂ်ႈယူႇတႂ်ႈ ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း ၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း