ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ဢိၼ်ႇတူဝ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ယွၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 November 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ႁိူၼ်းႁေႃၶၢဝ်ႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ Joe Biden လႄႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး Joko Widodo လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ ႁၼ်ထိုင် မိူင်ၵၼ်ဝႃႈ လူဝ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈ ႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉတင်းသဵင်ႈယဝ်ႉ ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ယွၼ်ႉၵၢၼ်မိူင်း တင်းသဵင်ႈသေ ႁိပ်ႈၼႅတ်ႈၽေႃႇသၢင်ႈၶိုၼ်း တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ဝႃႈၼႆ။

တႃႇတေၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၸွမ်း ပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈၾိင်ႈၾႃႉ COP26 ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ မိူင်း Scotland ဝဵင်း Glasgow ၼၼ်ႉသေ ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး ဢၼ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်ယူႇဝႆႉၼၼ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းၸၼ် (1 November 2021) ၼႆႉ လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ်သေ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းပႃး လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ယင်းလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ယူႇတီႈၽူႈၼမ်းသွင်မိူင်းၵေႃႈ မီးလွင်ႈမႆႈၸႂ်ၸွမ်း လွင်ႈဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

Joe Biden ၸွမ်ၸိုင်ႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႈ ယင်းလၢတ်ႈဝႃႈ ႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ၸွမ်း လွင်ႈဢၼ် ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ၶတ်းၸႂ်တႃႇႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃးတေႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈလႆႈၸႂ် 5 ၶေႃႈ ဢၼ်ၸုမ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ တမ်းဝၢင်းမႃး တႃႇၵႄႈလိတ်ႈၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ ။

ယွၼ်ႉပႆႇၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉတင်းသဵင်ႈသေ ၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် ႁဵတ်းသၢင်ႈလႆႈ ၶေႃႈလႆႈၸႂ် ဢႃႇသီႇယၼ်ႇၼၼ်ႉၼႆသေ ပၢင်ၵုမ်ဢႃႇသီႇယၼ်ႇဢၼ်ၸၢတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ ၽူႈၼမ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇလႆႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း