ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ၽိုၵ်းသိုၵ်းႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ

တႃႇယုၵ်ႉယွင်ႈလွင်ႈပဵၼ်ဢူၺ်းလီ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ၶွပ်ႈတဵမ် 70 ပီႊၼႆသေ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လႆႈၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ယႂ်ႇလူင်တီႈသုတ်း လူၺ်ႈၸႂ်ႉမၢၵ်ႇၵွင်ႈတႄႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25 May 2023 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AP လၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လႄႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၸွမ်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ပႅၵ်ႉသမ်ႉၽၢႆႇတၢင်း ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ တေပၼ် ၾၢင်ႉယဝ်ႉဝႃႈ တေဢမ်ႇယိူၼ်ႉၵၼ်ႈတေႃႇ ၵၢၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉဢၼ်ပဵၼ်တႃႇပူၼ်ႉ ပႅၼ်ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇၼၼ်ႉလႃးလႃး ဝႃႈၼႆ။

ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ၽိုၵ်းသိုၵ်းႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ
Photo -AP /Ahn Young-joon

ၽၢႆႇတၢင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ မီးၵူၼ်းသိုၵ်း တင်းမူတ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 2,500 ၵေႃႉလႄႈ မီးၶိူင်ႈယိပ်းတင်းမူတ်း 610 မဵဝ်း တႄႇၸဵမ် ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း တေႃႇထိုင် ႁိူဝ်းမိၼ်မႅင်းမီႈ၊ တရူၼ်း၊ ၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်း ဢိၵ်ႇ ၵွင်ႈလူင်သေ ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉလူၺ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်တုမ်ႉတွပ်ႇ လႄႈ လူမ်ႇတိုၵ်း ဢၼ်ပဵၼ်တႅဝ်းၼႃႈ ၼႂ်းၵၢၼ်တိုၵ်းယိုဝ်းၸွမ်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ တေၵႆႉတုမ်ႉတွပ်ႇပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ သိုၵ်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လူၺ်ႈၸၢမ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးလႄႈ ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉၼႆသေ တႄႇမိူဝ်ႈပီႊ 2022 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်း ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ လႆႈၸၢမ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးၵႂႃႇယဝ်ႉ 100 လုၵ်ႈပၢႆ ၵူၺ်းၵႃႈ သမ်ႉၶိုၼ်းၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈၸၢမ်းယိုဝ်း မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵၢင် April 2023 ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ၽိုၵ်းသိုၵ်းႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ
Photo -AP /Ahn Young-joon

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၸၢမ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးတင်းမူတ်းၼႆႉၵေႃႈ ၽၢႆႇတၢင်းၵူဝ်းရီးယႃး ႁွင်ႇ လႆႈလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်တုမ်ႉတွပ်ႇပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တင်း ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ဢၼ်ၵႆႉၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်းလႄႈ မႄႇၶႂၢၵ်ႈပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ႁႂ်ႈမၼ်းၵႂၢင်ႈၶႂၢင်မႃးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ၽၢႆႇတၢင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်တုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်း ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉသေတႃႉ ၽၢႆႇတၢင်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ KCNA ၶွင်လူင်ပွင် ၸိုင်ႈၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇတႄႉ လႆႈလၢတ်ႈဝႃႈ ဢမေႇရိၵၢၼ် လႄႈ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ၼၼ်ႉ တေလႆႈႁူပ်ႉၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈ ဢၼ်တေၸွမ်းမႃးၽၢႆႇလင် ၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵတ်း ပၢင်တိုၵ်းၼိဝ်းၶလီးယႃး လူၺ်ႈဢမ်ႇဝူၼ်ႉၼႃႈဝူၼ်ႉလင်ၼၼ်ႉဢမ်ႇႁၢင်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း