ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တႃႇလီႇပၼ်ႇ (Taliban) လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (18) ပီႊ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တီႈၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ်ႇ (Taliban) လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်တင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေၵိုတ်းယိုတ်းလႆႈ လွင်ႈလူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 02 March 2020 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ CNN ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢၼ်ယူႇဝႆႉတီႈမိူင်း ဢႃႇၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ လႄႈ ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ်ႇ (Taliban) လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ် ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼႂ်းၶဝ်းတၢင်း (18) ပီႊ တီႈၼႂ်းမိူင်း ဢႃႇၾၵၢၼ်ႇ ၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 February 2020 ၼင်ႇႁိုဝ် တင်းသွင်ၽၢႆႇ ပေႃးတေၵိုတ်းယိုတ်းပၢင်တိုၵ်း တီႈၼႂ်းမိူင်းဢႃႇၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသၼ်ႇ လႄႈ ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်း တႃႇလီႇပၼ်ႇ (Taliban) တေတႄႇဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉပႃး ၸုမ်းဢူၺ်းလီ တၢင်ႇမူႇတၢင်ႇၸုမ်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် ၶေႃႈလႆႈၸႂ် ၼႂ်းပၢင်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၼႆႉသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (14) လိူၼ် တပ်ႉသိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉယူႇတီႈမိူင်း ဢႃႇၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ တင်းမူတ်း တေထွၼ်တပ်ႉဢွၵ်ႇ လႄႈ တေႁႂ်ႈလိူဝ်ဝ်ဝႆႉ (8,500) ၵေႃႉ ၵူၺ်းသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢၼ်ဢမ်ႇၵပ်းၵၢႆႇၵၼ်တင်း လုမ်းၽွင်းတၢင် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇပႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈ ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉလႄႈ တေပၵ်းတႃ ပႂ်ႉတူၺ်းၸွမ်းၼင်ႇ ၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ်ႇ (Taliban) ပၼ်ၶေႃႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ယူႇတီႈ ၸုမ်းတႃႇလီႇပၢၼ်ႇ (Taliban) ၵေႃႈ လႆႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပွႆႇပၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း တႃႇလီႇပၼ်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇၵုမ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉ မွၵ်ႈ (5,000) ၵေႃႉ ၼၼ်ႉပႃး ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း