ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ႁူမ်ႈတုမ်ယူးရူပ်ႇ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵႅတ်ႇၶႄပၼ် ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းတူၵ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

ၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူပ်ႉၽေးၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းသေ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တၢင်းၵၢၼ်မိူင်းယူႇၼႆႉ ယူႇတီႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ႁူမ်ႈတုမ်ယူးရူပ်ႇၵေႃႈ လႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈၸွႆႈၵႅတ်ႇၶႄပၼ်ပႃး ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းတူၵ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယူႇၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းထီႉ 19 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ဝၼ်းၽတ်းၼႆႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်း ၵူၼ်းၼင်ၵၼ် ႁၼ်ထိုင်ၵၼ်  (World Humanitarian Day) ၼႆသေ ယူႇတီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ မၵ်းမၼ်ႈ လႄႈ ယုၵ်ႉယွင်ႈဢဝ်ၵုင်မုၼ် ၽူႈၸိူဝ်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈပႃး တူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းတူၵ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

လုမ်းၽွင်းတၢင်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ယင်းလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းတူၵ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇၼႆႉ ၵၢၼ်ငၢၼ်းၶဝ်ပဵၼ်ၵၢၼ်ဢၼ်ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈပၼ် သၢႆၸႂ်ၵူၼ်း လႄႈ ပဵၼ်ၵၢၼ် တူင်ႉၼိုင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ် ၵူၼ်းတူၵ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶဝ် ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေလူတ်းယွမ်းလႆႈလွင်ႈယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇသေ တေလႆႈဝႃႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်းၶဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ဢၼ်မီးၵုင်ႇမုၼ်ၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇသုင်ႇယူႇလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ၶဝ်ပေႃးတေသိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ငၢၼ်းၶဝ်လႆႈလီလႄႈ လွတ်ႈၽေးလီၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇတေႉတေႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇတၢင်းႁူမ်ႈတုမ်ယူးရူပ်ႇ EU ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလ COVID-19 ႁူမ်ႈပႃး ပၼ်ႁႃၵပ်ႉၵိၼ်းတၢင်းၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်လႆႈပဵၼ်မႃး ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ယိုင်ၶႅၼ်းလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တင်းၼမ် ၼႂ်းၵၢၼ်ၵူၼ်းၼင်ႇၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်တူၺ်းထိုင်ၵၼ်ၼၼ်ႉဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၽူႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၽူႈၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉၶဝ်ႈပႃးၸွမ်း ၼႂ်းလွင်ႈဢၼ်သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈသေ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း လႄႈ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉယူႇလႄႈ ယူႇတီႈ ႁူမ်ႈတုမ်ယူးရူပ်ႇၵေႃႈ  လႆႈပၼ်ၾၢင်ႉလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈဢဝ် ၵူၼ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်ၶဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပဝ်ႉမၢႆသေႁဵတ်းႁၢႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း