ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈထွၼ်သိုၵ်းဢွၵ်ႇ 12 ၵေႃႉ ယွၼ်ႉမီးၾၢင်ႁၢင်ႈ ဢမ်ႇၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈၵေႃႉမႂ်ႇ

ၸုမ်းသိုၵ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈၵုမ်းထိင်း လွင်ႈၼိမ်သဝ်း ၼႂ်းဝၼ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈၵေႃႉထီႉ 46  ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ထတ်းႁၼ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသိုၵ်း 12 ၵေႃႉ မီးၾၢင်ႁၢင်ႈ ဢမ်ႇၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ တေႃႇလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း လႄႈ ထုၵ်ႇသင်ႇထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 20 January 2021 (လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ CNN ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ႁပ်ႉတွၼ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈၵေႃႉမႂ်ႇ ၵေႃႉထီႉ 46 ၼၼ်ႉသေ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းၸုမ်းသိုၵ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း (National Guard Bureau) ဢၼ်ၶဝ်ႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၵုမ်းထိင်းလွင်ႈၼိမ်သဝ်း ၼႂ်းဝဵင်းလူင်ဝေႃႇသျိင်ႇတၼ်ႇၼၼ်ႉသမ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသိုၵ်း တႃႇ 12 ၵေႃႉ မီးလၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢၼ်တေၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ တေႃႇလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၼႆသေ လႆႈထုၵ်ႇသင်ႇထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၸုမ်းသိုၵ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း Michael J. Garshak လၢတ်ႈတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ CNN ဝႃႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းတႃႇ 2 ၵေႃႉ ဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇသင်ႇ ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် မီးလွင်ႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇ ၼိူဝ်ဢွၼ်ႇလၢႆး (Online) ဢမ်ႇၶႅမ်ႉလႅပ်ႈတေႃႇ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းထႅင်ႈ 10 ၵေႃႉသမ်ႉ မိူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်း ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ်ၼၼ်ႉ လႆႈမီးပၼ်ႁႃသေ ၸင်ႇလႆႈဝႃႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း တႃႇ 12 ၵေႃႉ လႆႈထုၵ်ႇသင်ႇထွၼ်ႇတူဝ်ဢွၵ်ႇ ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ မီးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသိုၵ်း ဢၼ်လႆႈ ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ်ယဝ်ႉ 17,000 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢွၼ်ၼႃႈၼႆႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AP တႄႉ ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းတင်း 12 ၵေႃႉ ဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇသင်ႇ ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၼႆႉ ယွၼ်ႉၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ဝႃႈ မီးလွင်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း ၽၢႆႇပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈ လႄႈ တႅမ်ႈတၢင်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ၸၢင်ႈပဵၼ် လွင်ႈဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းတေႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပဵၼ်ဝၼ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈၵေႃႉမႂ်ႇ ၵေႃႉထီႉ 46 ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ ပႃႇတီႇ Democratic ၽူႈဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တေမီးပၢင်ၵၢဝ်ႇၵိၼ်ႇသေ ၶိုၼ်ႈႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်းၸွမ်ၸိုင်ႈ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၼႆလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ပၢင်ႁပ်ႉတွၼ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ပေႃးတေၶႅမ်ႉလႅပ်ႈၵႂႃႇလီငၢမ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ ၸင်ႇလႆႈၽိူမ်ႉထႅမ် ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ် ၶဝ်ႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းလူင်ဝေႃႇသျိင်ႇတၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၼ်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ လႆႈသူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈၼႂ်းဝဵင်းလူင်ၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 07 January 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ လႆႈမီးလွင်ႈသူၼ်းတုမ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇမႃးၼႄၵၢင်ၸႂ် ၶတ်းၶႂၢင်ပၢင်ၵုမ် ထိုင်ၼႂ်းသၽႃးသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ 5 ၵေႃႉ လႄႈ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းလူင် လၢႆလၢႆဝဵင်း ၼႂ်းဝၼ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈၵေႃႉထီႉ 46 ၼႆႉ ႁႅင်းသိုၵ်း တေဢမ်ႇယွမ်း  25,000 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း