ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ သူင်ႇတူဝ်တႅၼ်း ၵႂႃႇတီႈမိူင်းထႆႇဝၼ်ႇထႅင်ႈ လႄႈ ၶႄႇ လွၵ်ႇငိုတ်ႈ တေတုမ်ႉတွပ်ႇ

ၶႄႇ မီးလွင်ႈဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်တေႃႇ လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယွၼ်ႉၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈလိူၼ်ပၢႆၵူၺ်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ သူင်ႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၵႂႃႇတီႈမိူင်းထႆႇဝၼ်ႇ 2 ပွၵ်ႈ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 17 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ REUTERS လႄႈ Straits Times ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၾႆးႁွၼ်ႉမႆႈ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၶႄႇ လႄႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢမ်ႇယဝ်ႉဢမ်ႇဝၢႆးၼၼ်ႉ မိူၼ်ႁၢင်ႈတေလုၵ်ႉႁႅင်း ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ဝၢႆးသေ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ သူင်ႇၵႅမ်ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၶိတ်ႉထ် ၶရၢတ်ႉ (Keith Krach) ၵႂႃႇတီႈမိူင်းထႆႇဝၼ်ႇထႅင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶႄႇ မီးလွင်ႈဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်တေႃႇ လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယွၼ်ႉၶႄႇ မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉဝႃႈ မိူင်းထႆႇဝၼ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈဢၢမ်းၼၢတ်ႈ မိူင်းၶႄႇၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉလွင်ႈၼႆႉသေ ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇၵေႃႈ လႆႈဢွၵ်ႇမႃး သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းၶႄႇသေ သၢၼ်ၶတ်း လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၶိတ်ႉထ် ၶရၢတ်ႉ (Keith Krach) ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇတီႈ ထႆႇဝၼ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ လႄႈ ဢိၵ်ႇတင်း ဢမ်ႇႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ၸွမ်း လွင်ႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ထႆႇဝၼ်ႇ မီးလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ် မိူင်းတေႃႇမိူင်းၸိူင်ႉၼႆ၊ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၶႄႇ ယင်းလွၵ်ႇငိုတ်ႈပႃးထႅင်ႈဝႃႈ တေမီးလွင်ႈ တုမ်ႉတွပ်ႇတေႃႇလၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၶိုၼ်း ၼင်ႇဢၼ်ၵိုင်ႇငၢမ်ႇၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵၢၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၵႂႃႇတီႈမိူင်းထႆႇဝၼ်ႇ ၶွင်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၶိတ်ႉထ် ၶရၢတ်ႉ (Keith Krach) ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉတႄႉ တေမီးလွင်ႈႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်း ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းထႆႇဝၼ်ႇ သၢႆ ဢိၼ်း-ဝၼ် (Tsai Ing-wen) ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉသေ၊ တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းပၢင်ၶုၵ်းထူပ်း လီ တဵင်း-ႁူၺ်ႇ (Lee Teng-hui) ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆႇဝၼ်ႇ ၵေႃႉၵဝ်ႇ ဢၼ်လူႉသဵင်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 30 July 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆၵူၺ်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈသူင်ႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸၼ်ႉသုင် ၵႂႃႇတီႈမိူင်ထႆႇဝၼ်ႇ 2 ပွၵ်ႈ၊ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 10 August 2020 လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ဢလဵၵ်ႉသ် ဢႃႇသႃႇရ် (Alex Azar) ၵႂႃႇတီႈမိူင်းထႆႇဝၼ်ႇ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ လႄႈ မီးလွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်ၵႂႃႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး လႄႈ ပၢႆးယူႇလီ လွင်ႈၵုမ်းထိင်းႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁိုင်သင် မိူင်းထႆႇဝၼ်ႇၵေႃႈ မီးလွင်ႈသင်ႇသိုဝ်ႉ ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း သႅၼ်း F-16 တီႈမိူင်းဢမေႇရိၵၼ်ႇထႅင်ႈ 66 လမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း