ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၵမ်ႉထႅမ်လၢႆးငၢၼ်း UN လွင်ႈၶႄႇသူင်ႇၶိူင်ႈယိပ်းပၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၵမ်ႉထႅမ် လွင်ႈ UN လၢႆးငၢၼ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လွင်ႈၶႄႇသူင်ႇၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ၼႆႉဝၼ်းထီႉ 26 July 2023 (တု−လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ VOA ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၽူႈတၢင်းလၢတ်ႈႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈလၢတ်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 July 2023 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉဝႃႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၵမ်ႉထႅမ်ၶွပ်ႇၶဵတ်ႇဢႃႇၼႃႇၶွင် ၽူႈႁဵတ်းလၢႆးငၢၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်းၶွင် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (UN) တင်း ၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢၼ်တေလႆႈပိုတ်ႇၼႄ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ငဝ်းလၢႆးလွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈသပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၼႆႉၵေႃႈ လႆႈမီးမႃးဝၢႆးသေၶႄႇသၢၼ်ၶတ်း လၢႆးငၢၼ်း လွင်ႈဢၼ်ၽူႈႁဵတ်းလၢႆးငၢၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်းၶွင် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်တႅမ်ႈလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း မိူဝ်ႈပီႊ 2021 မႃးၼၼ်ႉ ရၢတ်ႉသျႃး လႄႈ ၶႄႇ ၶၢႆၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တင်း ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်တၢင်ႇၸိူဝ်း ပၼ်တီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်း 1 ႁဵင်လၢၼ်ႉ တေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ Mao Ning ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇၵေႃႈ လႆႈဢွၵ်ႇမႃးပၢၵ်ႈပႅတ်ႇ လွင်ႈလၢႆးငၢၼ်းၶေႃႈမုၼ်းၼၼ်ႉသေ လၢတ်ႈဝႃႈ ၽူႈႁဵတ်းလၢႆးငၢၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်းၼၼ်ႉ မၼ်းလႆႈႁဵတ်းပူၼ်ႉလိူဝ်ပုၼ်ႈ ၽွၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သေဢမ်ႇၵႃး လၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ လွင်ႈလၢႆးငၢၼ်းၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ် လွင်ႈၵၢဝ်ႇၼႄးသႂ်ႇ ၼႂ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆၶိူင်ႈယိပ်း ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်မိူင်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ လႄႈ လၢႆးငၢၼ်းၶေႃႈမုၼ်းဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉ ၼႂ်းလၢႆးငၢၼ်းၼၼ်ႉ ယင်းလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈသိုဝ်ႉၶိူင်ႈယိပ်းတီႈပူၵ်ႉၵူဝ်ႇၵူၼ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ပဵၼ်တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်း 267 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၶူးမေႃလူင် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် Angelo State ၶွင်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢၼ်ယၢမ်ႈ ပဵၼ် ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းဢဝ်ၶၢဝ်ႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ထုၵ်ႇတူၺ်းဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼွၵ်ႈ ၶွင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ လႄႈ ဢၼ်ပဵၼ်ဢူၺ်းလီ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၶႄႇၵူၺ်းသေ ၽၢႆႇတၢင်းၶႄႇၵေႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ယူႇၸပ်းလႅၼ်လိၼ်မိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်မိူင်းတီႇမူဝ်ႇၶ ရေႇသီႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈၶွင် ၽူႈႁဵတ်းလၢႆးငၢၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (UN) ပႃးဝႆႉဝႃႈ ဝၢႆးသေသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႃႈႁႅမ် ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇယဝ်ႉတီႈဢေႇသုတ်း 3,500 ၵေႃႉ လႄႈ တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ၵူၼ်းၵၢၼ်မိူင်း 22,000 ပၢႆ သေဢမ်ႇၵႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း 1,500,000 ၵေႃႉ လႆႈႁၢမ်းတီႈယူႇတၼ်းသဝ်း ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း