ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၶူၼ်ႉၶႂႃႉ ဢွၵ်ႇလႆႈယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ထႅင်ႈမဵဝ်းၼိုင်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ ၶွမ်ႇပၼီႇ မူဝ်တႃၼ Moderna’s ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇၶဝ် ၸၢမ်းယူတ်းယႃ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵမ်းလိုၼ်းၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉလႆႈမွၵ်ႈ 94.5% သေ လႆႈႁၼ်ဝႃႈ ဢွင်ႇမၢၼ်လိူဝ်ၼင်ႇမုင်ႈမွင်းဝႆႉႁႅင်းလႄႈ တေပဵၼ်ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူင်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID -19 ဢၼ်ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ထႅင်ႈမဵဝ်းၼိုင်ႈ ယူႇဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း လၢႆးငၢၼ်းလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ လိူၼ် December ပၢႆပီႊ 2020  ၼႆႉ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေႁႂ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇ ၸိူဝ်းဢၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉဢွၵ်ႇလႆႈယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉ ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၼႆႉ တၢင်းၼမ် မွၵ်ႈ 60 လၢၼ်ႉၼႆႉ ႁူမ်ႈပႃးယႃႈယႃ ဢၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇ   Pfizer’s ၶူၼ်ႉၶႂႃႉႁဵတ်းဢွၵ်ႇဝႆႉသေ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢမ်ႈဢွၵ်ႇမႃး လၢတ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉၼႆႉဝႃႈ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇ Pfizer ၶဝ်လႄႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ BioNTech ၶွင်ၵျႃႇပၼီႇၶဝ် ၶူၼ်ႉၶႂႃႉႁဵတ်းဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉလႆႈယူႇ 90% ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၼႆႉသေ ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ Tedros Adhanom Ghebreyesus WHO လၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈဢၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃး လႆႈယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈလီလႄႈ ငိၼ်းၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပၼ်ႁႅင်းၸွမ်း ဢဝ်ၵုင်ဢဝ်မုၼ်ၸွမ်းယူႇ ၵူၺ်းၼႃႇ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၶေႃႈမုၼ်း ႁူဝ်ယွႆႈ လွင်ႈယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈ တႅၵ်ႇလႅင်းလိူဝ်ၼႆႉယူႇ ယွၼ်ႉတၢင်းလုမ်ႈၾႃႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉလႆႈတေႃႇသူႈတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႄႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီဝႆႉမဝ်မင်လွင်ႈၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ၽူႈလူင်လႅၼ် ၼႂ်းၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ Soumya Swaminathan ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ် ၶွမ်ႇပၼီႇ Moderna ၶူၼ်ႉၶႂႃႉဢွၵ်ႇလႆႈလႄႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ PFzier ႁူမ်ႈတင်း ၶွမ်ႇပၼီႇ BIoNTech ၶူၼ်ႉၶႂႃႉ ဢွၵ်ႇလႆႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပၼ်ႁႅင်းဢဝ်ၵုင်မုၼ်တႄႉတႄႉယူႇ ၵူၺ်းၼႃႇ ယႃႈယႃၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႄႉၵင်ႈလႆႈ မွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ် ဝႆးသမ်းယႃႈယႃတူဝ်ၼႆႉ ၽွၼ်းယွၼ်ႈ ဢၼ်တေတုမ်ႉတွပ်ႇတေႃႇ ၵူၼ်းပၼ် လႂ်ပၼ်ၼၼ်ႉ တေမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်ၶေႃႈထၢမ်ဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇ Moderna ၶူၼ်ႉၶႂႃႉဢွၵ်ႇလႆႈၼႆႉ ဝႆႉလႆႈၼႂ်းတူႈၸႄႈၶႅင် (တူႈယဵၼ်) ဢၼ်မီးတၢင်းၵတ်း မွၵ်ႈ 2 တီႇၵရီႇသႄးသီးယႅတ်ႉ ထိုင် 8 တီႇၵရီႇသႄးသီးယႅတ်ႉ ၼႆႉၵေႃႈလႆႈလႄႈ ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇပိုၼ်ၽႄႈ ၵေႃႈတေငၢႆႈၶိုၼ်ႈ ဢမ်ႇမိူၼ် ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇ Pfizer ၶူၼ်ႉၶႂႃႉဢွၵ်ႇသေ ဢၼ်လူဝ်ႇဝႆႉတီႈဢၼ်ၵတ်းၵတ်းသေ တၢင်းၵတ်းလူဝ်ႇမီး −70 တီႇၵရီႇသႄးသီးယႅတ်ႉ ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၽွမ်း ၶွမ်ႇပၼီႇ Moderna ၸမ်းသမ်းပၼ်ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈၵူၼ်းမိူင်း သွင်ပွၵ်ႈသေ ၼိုင်ႈပွၵ်ႈလႄႈ ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ၶႅၼ်ႈၵၼ် 28 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၽွင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဢၼ်တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆႉ ၵူၺ်းမီးယူႇ 5 ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း − CNA, VOA

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း