ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ထႅင်ႈ 4 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇ တွၼ်ႈတႃႇတိုၵ်းတေႃးတၢင်းပဵၼ် COVID-19

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 June 2020 (လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) လုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢၼ်မီးတီႈ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ထႅင်ႈ ငိုၼ်းတေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ 4 လၢၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းၵၢၼ် တိုၵ်းတေႃးၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဝႃႈၼႆ။

တွၼ်ႈတႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းၵၢၼ်တိုၵ်းတေႃး ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆသေ ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢဝ်ငိုၼ်းတေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ တင်ႈတႄႇမိူဝ်ႈလိူၼ် February 2020 ႁူမ်ႈပႃးတင်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ မီး 13 လၢၼ်ႉပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

George Sibley ၽူႈၼင်ႈလုမ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်း လုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ VOA ဝႃႈ ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢဝ်ငိုၼ်းတေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ 13 လၢၼ်ႉပၢႆး ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တွၼ်ႈတႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းၵၢၼ် တိုၵ်းတေႃးၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉ တေပဵၼ်ႁႅင်းလွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၼင်ႇႁိုဝ်သွင်မိူင်း ပေႃးတေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ႁဵတ်း သၢင်ႈၵႂႃႇလႆႈၶၢဝ်းႁိုင် ဝႃႈၼႆ။ လွင်ႈၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 20 ပီႊ လႄႈ ႁူမ်ႈပႃးတင်း ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ ပေႃးၼႆၸိုင် ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ ငိုၼ်းတေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မီး 1.3 ပီႇလီႇယၼ်ႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ လွင်ႈၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် ၸုမ်း USAID ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း