ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းလိူၼ်ၼႃႈ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃႈႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႃႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေလႆႈသမ်းယႃႈႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 23 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ CNN ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၶူင်းၵၢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃႈႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 (Warp Speed) လၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ သင်ဢမ်ႇမီလွင်ႈၶွင်ႈၶမ် တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇပိူင် ယဝ်ႉၼႆ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 11 December 2020 လိူၼ်ၼႃႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေလႆႈသမ်းယႃႈယႃ ႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းသုၵ်း  ဝၼ်းထီႉ 20 November 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႇပၼီႇ ၾၢႆႇသိူဝ်ႇရ် (Pfizer) လႄႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ ပၢႆႇဢူဝ်ႇဢႅၼ်ႇထဵၵ်ႇ (BioNTech) လႆႈယိုၼ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင်တီႈ  ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇယႃႈယႃ လႄႈ တၢင်းၵိၼ်ယႅမ်ႉ (Food and Drug Administration – FDA) မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တႃႇႁႂ်ႈပၼ်ၶႂၢင်ႉသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ပဵၼ်ၸၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ပေႃးထိုင်မႃး ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 10 December 2020 လိူၼ်ၼႃႈၼႆႉ ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇယႃႈယႃ လႄႈ တၢင်းၵိၼ်ယႅမ်ႉ (FDA) မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်သေ သင်ဝႃႈ လႆႈၶႂၢင်ႉတႃႇသမ်းယႃႈယႃယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း တေဢၢၼ်းတေႃႉတၢင်ႇ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ႁႂ်ႈၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵူႈၸႄႈမိူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလႄႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 11-12 December 2020 ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈ တၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းထႆး မီးလွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃႇယု 48 ပီႊ ဢၼ်ယူႇတီႈသုၼ်ပၢႆႈၽေး ဝၢၼ်ႈဢုမ်ႉပဵမ်ႉ ဢိူင်ႇသီရီရၢတ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၽူပ်းၽရႃႉ ၸႄႈတွတ်ႈတၢၵ်ႇၼၼ်ႉ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႆသေ သမ်ႉမီးလွင်ႈၵႂႃႇ ယူႇႁိမ်းၸမ်ၸွမ်းၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉထႅင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃႉ လႄႈ ထိုင်တီႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸႄႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇ လႆႈသင်ႇဢိုတ်း ဢွင်ႈတီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဝႃႈၼႆ။

ငဝ်းလၢႆး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼမ်သုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 137,010 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 12,589,088 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 871 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ  262,701 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 7,452,616 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 44,404 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း 9,140,312 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆတိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 510 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆတင်းမူတ်းမီး 133,773 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း 8,561,444 ၵေႃႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီးၵူၼ်းပဵၼ် ၼမ်သုတ်း တီႈၼႂ်းၵုၼ်းဢေးသျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

မိူင်းပရႃႇသီးလ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 18,615 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း 6,071,401 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆတိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 181 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆတင်းမူတ်းမီး 169,197 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း 5,432,505 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 23 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ  9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ (218) မိူင်း (218 countries and territories)၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းပဵၼ် COVID-19 တင်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈမီး (59,002,157) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး (1,393,879) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း သမ်ႉမီး (40,776,358) ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း − www.worldometers.info/coronavirus/ ဝၼ်းထီႉ 23 November 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 14:50 မူင်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း