ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵူတ်ႇထတ်း COVID-19 ၼိုင်ႈဝၼ်း 1 လၢၼ်ႉၵေႃႉ

ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းတီႈၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈတိူဝ်းၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼိုင်ႈဝၼ်း 1 လၢၼ်ႉၵေႃႉ ယူႇသေတႃႉၵေႃႈ ယင်းပႆႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈတေႃႇ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢၼ်မီးၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈႁူႉၶေႃႈမုၼ်းၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19  မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ဝၼ်းသဝ်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းပၼ်တူၺ်း ၵူၼ်းမိူင်း 1,061,411 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉဝႃႈ မိူဝ်ႈၽွင်းလိူၼ်ထူၼ်ႈၸဵတ်း (July 2020) ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႆႈၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ဢမ်ႇယွမ်း 800,000  သေတႃႉ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းထီႉ 13 September 2020 ၼႆႉ ၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ လႆႈယွမ်းလူင်း မႃးထိုင် ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် မွၵ်ႈ 650,000 ၵေႃႉၵူၺ်းလႄႈ ၸင်ႇလႆႈတိူဝ်းလွင်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ႁႂ်ႈလႆႈ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႆႈၽႄႈလၢမ်းမႃး ၵၢၼ်ၵူတ်းထတ်းတူၺ်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈတၢင်းလူင် ဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် လႆႈၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႃႈၼႆ။

သင်ဝႃႈၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ယွမ်းလူင်း ဢမ်ႇၼၼ် တူၵ်းလိုၼ်း ၼႆႉၸိုင် တေဢမ်ႇပဵၼ်ၽွၼ်းလီတေႃႇ လွင်ႈၵုမ်းထိင်းလွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းသေ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် 1 လၢၼ်ႉၵေႃႉ ၼႆႉၵေႃႈ ယင်းပႆႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈလႆႈၼႆ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Reuters လၢႆးငၼ်းလၢတ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ပေႃးသွၼ်ဢဝ်ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇဝႃႈၼႆၸိုင် ယူႇတီႈၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၶဝ် တေလႆႈၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် 6 လၢၼ်ႉၵေႃႉ တေႃႇထိုင် 10 လၢၼ်ႉ ၵေႃႉႁႂ်ႈလႆႈၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေယူႇတီႈတႂ်ႈငဝ်းလၢႆးလွင်ႈဢၼ်ဝႃႈ ၵုမ်းထိင်းလွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းလႆႈ တီႈၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလိူၼ်ထူၼ်ႈသၢမ် (March 2020) ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ တူဝ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တူဝ်ႇၼႄႇထရမ်ႉ ယၢမ်ႈလၢတ်ႈတီႈၵူၼ်းမိူင်းမၼ်းဝႃႈ “ၽႂ်ၵေႃႉလႂ် ၶႂ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းၵေႃႈ တေလႆႈၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းယူႇ” ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် မိူၼ်ႁၢင်ႈတေပဵၼ်မႃးယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ပၼ်ႁႃလူင်ၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်း ၵူတ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 လႆႈထူပ်းယႂ်ႇလူင်ၼၼ်ႉတႄႉၵေႃႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ၽွင်းၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းႁွင်ႈ Lab ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇၵုမ်ႇ ထူၼ်ႈဝႃႈၼႆ။

ႁွင်ႈၵၢၼ် ၽၢႆႇယႃႈယႃ လႄႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႈ ပၼ်ၶႂၢင်ႉၽူႈၵူတ်ႇထတ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶဝ်ဝႆႉဝႃႈ သင်ဝႃႈပဵၼ်ငဝ်းလၢႆးဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇၼႆၸိုင် ဢမ်ႇလူဝ်ႇၸႂ်ႉၼမ်ႉမုၵ်ႉသႂ် လႄႈ ၼမ်ႉလၢႆးၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းၵေႃႈလႆႈ ပၼ်ၶႂၢင်ႉဝူၼ်ႉဢွၵ်ႇ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလၢႆးတၢင်း ၽႂ်မၼ်းသေ ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းလႆႈယူႇ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းလႆႈ ၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၶိုၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တီႈၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 33,344 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 7,004,768 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆတိူဝ်းၶိုၼ်းထႅင်ႈ 294 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆ 204,118 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 4,250,140 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။


ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တီႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 87,382 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 5,485,612 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,135 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆတင်းမူတ်းမီး 87,909 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းမီး 4,392,650 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈမိူင်းပရႃႇသီးလ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 16,282 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းမူတ်းမီး 4,644,629 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆတိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,136 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆ တင်းမူတ်းမီး 136,896 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 3,851,227 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 21 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ (213) မိူင်း (213 countries and territories)၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းပဵၼ် COVID-19 တင်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈမီး (31,253,976) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး (965,193) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း သမ်ႉမီး (22,838,629) ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း − www.worldometers.info/coronavirus/ ဝၼ်းထီႉ 21 September 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 15:00 မူင်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း