ဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇ ႁႄႉႁၢမ်ႈ ဢီႇရၼ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ၽၼ်ႇတႃႇငိုၼ်းတွင်း လုမ်ႈၾႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းၸၼ် 24 June 2019 ၼၼ်ႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇ တူဝ်ႇၼႄႇထလွမ်ႉ တႅပ်းတတ်း ႁႄႉႁၢမ်ႈ ဢီႇရၼ်ႇ လႄႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သႃႇသၼႃႇ ၶႃႈမေႇၼီႇ (Ayatollah Ali Khamenei) ၸႂ်ႉတိုဝ်းၽၼ်ႇတႃႇ ငိုၼ်းတွင်းလုမ်ႈၾႃႉ။

ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇ တူဝ်ႇၼႄႇထလွမ်ႉ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၼႂ်းလိၵ်ႈၶေႃႈၸီႉသင်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ ႁႄႉႁၢမ်ႈ ဢီႇရၼ်ႇ လႄႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် သႃႇသၼႃႇ ၶႃႇမေႇၼီႇ ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၽၼ်ႇတႃႇငိုၼ်းတွင်း လုမ်ႈၾႃႉဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်းလွင်ႈၼႆႉသေ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၽၼ်ႇတႃႇ ငိုၼ်းတွင်း ဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇ သတိပ်ႉမၼ်ၶျိၼ်ႇ Steven Mnuchin လၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်း မိူၼ်ၼင်ႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ တေၸၢင်ႈၵုမ်းထိင်းလႆႈ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ် ဢီႇရၼ်ႇ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ၼၼ်ႉ ႁူဝ်ႁဵင်လၢၼ်ႉမၼ်း ဝႃႈၼႆ။
 
တင်ႈတေႇ ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃးတၢင်ႇ ၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ် 2 လမ်း ထုၵ်ႇယႃႉၽျၢၵ်ႈ တီႈပၢင်ႇလၢႆႇဢူဝ်ႇမၼ်ႇ ဢၼ်ယူႇၼႂ်း သဵၼ်ႈတၢင်းၼမ်ႉ ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဢီႇရၼ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 June 2019  ဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ႁွႆးမိုဝ်းဢီႇရၼ်ႇ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢီႇရၼ်ႇပၢၵ်ႈထဵင်ဝႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶဝ်ၼႆသေ ၼႂ်းၵႄႈသွင်မိူင်းၼႆႉ မီးလွင်ႈၶဵင်ႈ ၶႅင်ၵၼ်မႃးႁႅင်းဝႆႉဝႃႈၼႆ။
 
မိူဝ်ႈဝူင်ႈၼိုင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ MQ-4C Triton တရူၼ်းတပ်ႉၼမ် ၶွင်ဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇ လႆႈထုၵ်ႇဢီႇရၼ်ႇယိုဝ်းတူၵ်း တီႈၼမ်ႉ ႁေႃႇမုတ်ႉထႅင်ႈ ပိူင်ပဵၼ် ဢၼ်ၼႆႉ ဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၼမ်ႉၶွင်ၵူႈမိူင်းမိူင်း ၽၢႆႇဢီႇရၼ်ႇ သမ်ႉ  လၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၼႂ်းၼႃႈတီႈၶွင်ၶဝ်ဝႃႈၼႆ။
 
ယွၼ်ႉလွင်ႈတၢင်း ယိုဝ်းတူၵ်းပႅတ်ႈ တရူၼ်းၶွင်မိူင်းဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇ လႄႈ လႆႈတုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်း ဢၼ်ၵိုင်ႇငၢမ်ႇမၼ်း လႄႈ ဝႆႉၸႂ်ယႂ်ႇယၢဝ်းသေ  ႁဵတ်း သၢင်ႈယဝ်ႉၼႆ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇပႃး ဝႃႈၼႆ။
 
သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇ တေဢဝ်ပေႉပုၼ်ႈ ၽၢႆႇၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆ ဢီႇရၼ်ႇတေတၢႆမွၵ်ႈ 150 ၵေႃႉ ၵူၺ်းၼႃႇ မိူဝ်းဝၼ်းၽတ်း ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈ တူဝ်ႇၼႄထလွမ်ႉ ၸၢင်ႇၶိုၼ်းတႅပ်းတတ်းဝႃႈ တေဢမ်ႇတုမ်ႉ တွပ်ႇတၢင်း ၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆ လႄႈ ပဵၼ်ၾင်ႁၢင်ႈၼႄဝႃႈ ဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇ ၸႂ်ယၢဝ်းတေႃႇၶဝ်ယူႇသေ ၵူၺ်းၼႃႇ ဢမ်ႇပွင်ႇဝႃႈ ၶၢဝ်းၼႃႈတေႇ ဢမ်ႇတုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။
 
ၶေႃႈမုၼ်း − VOA
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း