ဢမ်ႇမီးတီႈၵဵပ်းၼမ်ႉမၼ်း ယွၼ်ႉလုမ်ႈၾႃႉပိၵ်ႉဢိုတ်းမိူင်း

ဢိင်ၼိူဝ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်း ၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵႃႈၶၼ် ၼမ်ႉမၼ်းၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ လူတ်းလူင်းတႅမ်ႇသုတ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (18) ပီႊ လႄႈ တီႈၵဵပ်းၼမ်ႉမၼ်းလိပ်း လႅပ်ႈတေဢမ်ႇပဵင်းပေႃး။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 02 April 2020 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ CNN ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ယွၼ်ႉၽွၼ်းယွၼ်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် Coronavirus 2019 ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19 ၼၼ်ႉသေ ၵူႈမိူင်းမိူင်းၵေႃႈ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ၸႂ်ႉပိူင်ၵုမ်းၵမ် ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၸွမ်းမၢႆမီႈငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ပိၵ်ႉဢိုတ်းမိူင်းဝႆႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၶွင်ႁူင်းဢိတ်ႇဢွၵ်ႇၼမ်ႉမၼ်းလိပ်း မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းသေႃႇတီႇ ဢႃႇရေးပီးယႃး၊ မိူင်းရၢတ်ႉသျႃး၊ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ႁႃလၢႆးတၢင်းၵႄႈလိတ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈလႄႈ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်း တေလူတ်းလူင်းတႅမ်ႇလိူဝ်သေၼႆႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူႈမိူင်းမိူင်း ပေႃးတေၵုမ်းၵမ်လႆႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼၼ်ႉသေ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ သၢႆၵၢၼ်မိၼ်၊ လူတ်ႉၵႃးဢၼ်လႅၼ်ႈၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း၊ ႁူင်းၵၢၼ်လူင် ဢၼ်ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇ ၶိူင်ႈၵုၼ်ႇၵႃႉတၢင်းၶၢႆၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၵေႃႈ ၵိုတ်းယိုတ်းဝႆႉတင်းမူတ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸူဝ်ႈၽွင်းၼႆႉ ၵႃႈၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်း လူတ်းလူင်းတႅမ်ႇသုတ်း (ပေႃးသုတ်း) ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ဢွင်ႈတီႈတႃႇတေ ၵဵပ်းၼမ်ႉမၼ်းဝႆႉ၊ ၼႂ်းလွတ်ႇတေႃႉသူင်ႇၼမ်ႉမၼ်း ၸိုင်ႈမိူင်းတေႃႇၸိုင်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တဵမ်ၵူႈပိုၼ်ႉတီႈသေ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈၵဵပ်းဝႆႉၼိူဝ်ႁိူဝ်း ဢၼ်မီးပိုၼ်ႉတီႈၵဵပ်း မွၵ်ႈႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 20% ၼၼ်ႉၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း