ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတၢင်းၸိူင်ႉႁိုဝ်သင်သေလွင်ႈ မိူင်းၶႄႇပၼ်ၾၢင်ႉဝႃႈ သင်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ႁၢမ်ႈၸႂ်ႉ Wechat ၸိုင် ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ တေၸၢင်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇ ၶွမ်ႇပၼီႇ Apple

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 28 August 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇဝႃႈ သင်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ႁၢမ်ႈၸႂ်ႉ ဢႅပ်ႉဝီႇၶျႅတ်ႉ (Wechat) ၼႆၸိုင် ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၸိူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းၶိူင်ႈၸႂ်ႉဢၼ် Apple ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇၶွမ်ႇပၼီႇ Apple ၼၼ်ႉလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တူဝ်ၼႄႇထရမ်ႉ

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AFP ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ ယူႇတီႈတူဝ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တူဝ်ႇၼႄႇထရမ်ႉ ယၢမ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်ထူၼ်ႈၵဝ်ႈ (September) ဢၼ်တေထိုင်ၼႆႉ တေထွၼ်ဢွၵ်ႇ လႄႈ ႁၢမ်ႈၸႂ်ႉ ဢႅပ်ႉပလီႇၵေးသျိၼ်း (Application) ဢၼ်ၶႄႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ဢႅပ်ႉဝီႇၶျႅတ်ႉ (Wechat) ႁူမ်ႈပႃး ဢႅပ်ႉ (App) ၸိုဝ်ႈသဵင်ႈယႂ်ႇ မိူၼ်ၼင် Tiktok ၸိူဝ်းၼႆႉ လူၺ်ႈၶေႃႈၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ ဢႅပ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈတေႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၼႆသေ ၽိူမ်ႉႁႅင်းၾႆး ၵႄႈၵၢင် မိူင်းၶႄႇ လႄႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ  လုၵ်ႉႁိူင်းမႃးႁႅင်းထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉသေ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 28 August 2020 ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ ၵျၢဝ်ႉ လီၵျႅၼ်း (Zhao Lijian) တႅမ်ႈၼိူဝ်ထဝိတ်ႇတိူဝ်ႇ(Tweeter) ဝႃႈ “သင်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ ဢႅပ်ႉဝီႇၶျႅတ်ႉၼႆ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတၢင်းၸိူင်ႉႁိုဝ်သင်သေလွင်ႈယဝ်ႉ တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၵဵပ်း Apple iPhone လႄႈ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉဢၼ် ၶွပ်ႇပၼီႇ Apple ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတၢင်းၸိူင်ႉႁိုဝ်သင်သေလွင်ႈ မိူင်းၶႄႇပၼ်ၾၢင်ႉဝႃႈ သင်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ႁၢမ်ႈၸႂ်ႉ Wechat ၸိုင် ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ တေၸၢင်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇ ၶွမ်ႇပၼီႇ Apple
ၽူႈၶၼ်ပၢၵ်ႇ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ ၵျၢဝ်ႉ လီၵျႅၼ်း (Zhao Lijian)

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းၽတ်းၼႆႉၵူၺ်းၵေႃႈ ယူႇတီႈၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ ၵျၢဝ်ႉ လီၵျႅၼ်း (Zhao Lijian) လၢတ်ႈၵႂႃႇပွၵ်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉဝႃႈ သင်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ႁၢမ်ႈၸႂ်ႉဢႅပ်းဝီႇၶျႅတ်ႉ (Wechat) တီႈၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၸိုင် ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇတင်းၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ တေဢမ်ႇၸႂ်ႉ iPhone ယဝ်ႉလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တင်ႈၸႂ်ဢဝ်ပေႉပုၼ်ႈၵၼ် ၼႂ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶွင်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ တေဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ဝႃႈ တေဢမ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်း iPhone ဢၼ် ၶွမ်ႇပၼီႇ Apple လႄႈ ၵုၼ်ႇၶူဝ်းၵူႈလွင်ႈ ဢၼ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇၼႆၸိူဝ်းၼႆႉသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇၵေႃႈ ဢၢင်ႈဢိင်လွင်ႈၼႆႉသေ ဢဝ်မႃးလၢတ်ႈဢွၵ်ႇပွၵ်ႈၼႆႉၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈဢမ်ႇယၢမ်ႈမီးမႃးသေပွၵ်ႈ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၶႄႇ လႄႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မီးပၼ်ႁႃၵၼ်မႃး လွင်ႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵၢဝ်ႇၼႄးၶႄႇ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19, လွင်ႈၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇ လႄႈ လွင်ႈဢၼ်ၶႄႇ သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်း တင်းၼမ် ၵႂႃႇပၵ်းဝႆႉတီႈ ၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းၽတ်းၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းသိုဝ်ႇ သူဝ်ႇသျႄႇမီႇတီႇယိူဝ်ႇ တီႈမိူင်းၶႄႇၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်လၢႆၽၢႆႇယူႇ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ မႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉ လွင်ႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇတေထွၼ်ႇ ဢႅပ်ႉဝီႇၶျႅတ်ႉ ဢွၵ်ႇမိူင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢႅပ်ႉဝီႇၶျႅတ်ႉၼႆႉ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ထွၼ်ႇဢွၵ်ႇၼႂ်း iPhone, iPad ယဝ်ႉ ႁၢမ်ႈၸႂ်ႉတီႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉမီးသွပ်ႉဝႄး(Software)တၢင်ႇမဵဝ်းတၢင်ႇဢၼ် ဢၼ်တေၸွႆႈႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၸႂ်ႉတိုဝ်းဢႅပ်ႉဝီႇၶျႅတ်ႉ (Wechat) ၼႂ်း iPhone, iPad ပႃးလႆႈဝႃႈၼႆ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၽူႈဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် လွင်ႈၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ႁဝ်းၸႂ်ႉ iPhone, iPad သေတႃႉ ၵူၺ်းၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းၵေႃႈ ႁဝ်းႁၵ်ႉယူႇ မၼ်းၵေႃႈ တေဢမ်ႇမီးပၼ်ႁႃသင်” ဢၼ်ဝႃႈ “iPhone, iPad လီၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ မၼ်းၵူၺ်းပဵၼ်ၾူၼ်းၼိုင်ႈႁူၺ်ႇၵူၺ်းလႄႈ ၸႂ်ႉတၢင်ႇဢၼ်ၵေႃႈလႆႈ ၵူၺ်းၼႃႇ ဢႅပ်းဝီႇၶျႅတ်ႉၼႆႉ တႄႉ မၼ်းပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ဢမ်ႇမိူၼ်ပိူၼ်ႈ” လႄႈ ၸဝ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵမ်ႉၼမ်ၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ “ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ တေၸၢင်ႈသုမ်းမိူင်းၶဝ်ယဝ်ႉ သင်ၶဝ်ဢမ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢႅပ်ႉဝီႇၶျႅတ်ႉ” ဝႃႈၼႆ သေ လႆႈႁၼ် တၢင်းႁၼ်ထိုင် ဢွၵ်ႇမႃးလၢႆၽၢႆႇလၢႆတၢင်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢႅပ်ႉဝီႇၶျႅတ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၼမ်လိူဝ် 1.2 လၢၼ်ႉပီႇလီယၢၼ်ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း  

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း