ဢမ်ႇၵိၼ်ၶဝ်ႈၼႂ် ၸၢင်ႈပဵၼ်သင်မႃး

ၶဝ်ႈၼႂ်ၼႆႉ ပဵၼ်တႃႇဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတွၼ်ႈတႃႇတူဝ်ၶိင်းႁဝ်းတေႉတေႉ မၼ်းၸွႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈတူဝ်ၶိင်းႁဝ်း မီးႁႅင်းႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈ ၼႂ်းဝၼ်းလႂ်ဝၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ်ႈၼႂ်ၼႆႉသမ်ႉ ၵူၼ်းႁဝ်းၵမ်ႈၼမ်ၵႆႉလိုမ်းၵိၼ်မၼ်းၼႃႇ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သေဢၼ်ဢၼ်သေ လိုမ်းၵိၼ်ၵႂႃႇပႅတ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ။ လွင်ႈဢၼ်ဢမ်ႇၵိၼ်ၶဝ်ႈၼႂ်ၼႆႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇတူဝ်ၶိင်းႁဝ်း ဢၼ်ႁဝ်းဢမ်ႇယၢမ်ႈႁူႉမႃးသေပွၵ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

  1. ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸႂ်သုၵ်ႉသၵ်ႉ။

လွင်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈၼႂ် ဢမ်ႇၼၼ် တၢင်းၵိၼ်ၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉ တေမီးၽွၼ်းလီႁဵတ်းႁႂ်ႈတူဝ်ၶိင်းႁဝ်း ၸိုၼ်ႈပၢင်ႇမႃး သင်ဝႃႈဢမ်ႇၵိၼ်ၶဝ်ႈၼႂ်ၸိုင် တေႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၸႂ်သုၵ်ႉသၵ်ႉမႃး ၸွမ်းလူၺ်ႈ ထၢတ်ႈၵိူဝ်ဝၢၼ်ၼႂ်းသဵၼ်ႈလိူတ်ႈဢေႇ တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉ တႃႇတေၵုမ်းထိင်းၸႂ်တူဝ်ၵဝ်ႇလႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

  1. မီးဢၢႆသူပ်းမဵၼ်။

ၶဝ်ႈၼႂ် ၸွႆႈတုမ်ႉတွပ်ႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇပၼ်ၼမ်ႉလၢႆးလႄႈ ႁဵတ်းႁၢႆႉၸိူဝ်ႉမႅင်းလႆႈ ယွၼ်ႉၼၼ် သင်ဢမ်ႇၵိၼ်ၶဝ်ႈၼႂ်ၸိုင် တေႁဵတ်းႁႂ်ႈဢၢႆသူပ်းမဵၼ်မႃး ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းပႅတ်ႉတီးရီးယႃး တေၽႄႈလၢမ်းယႂ်ႇမႃးလႆႈလီၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

  1. တေႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်မႃးတၢင်းပဵၼ်ၶီႈလူင်ၶီႈလိုမ်း။

ပေႃးဝႃႈႁဝ်းဢမ်ႇၵိၼ်ၶဝ်ႈၼႂ်တႃႇသေႇၸိုင် တေႁဵတ်းႁႂ်ႈတူဝ်ႁဝ်းဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ်လႄႈ ဢမ်ႇတူင်ႉတိုၼ်ႇ၊ ထၢတ်ႈၵိူဝ်ဝၢၼ်ၼႂ်းလိူတ်ႈဢေႇသေ လိူတ်ႈဢၼ်ၵႂႃႇလဵင်ႉၼႂ်းဢွၵ်းဢေႃၼၼ်ႉၵေႃႈဢေႇမႃး ဢွၵ်းဢေႃ လႄႈ လွင်ႈမၢႆတွင်းႁဝ်းၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈဢမ်ႇမီးသမႃႇထိ လိုမ်းငၢႆႈမႃး တေႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶီႈလူင်ၶီႈလိုမ်းမႃးယဝ်ႉ။

  1. ၸၢင်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ်။

ၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ လိူတ်ႈတေၶုၼ်ႇႁႅင်းလႄႈ လိူတ်ႈဢၼ်လႆၵႂႃႇလဵင်ႉတီႈႁူဝ်ၸႂ်ၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်သဵၼ်ႈလိူတ်ႈႁူဝ်ၸႂ်တိပ်ႇမႃး တူဝ်ၶိင်းႁဝ်းၵေႃႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ဢမ်ႇပုင်ႇမၢၼ်ႇသေ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ်ယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၶဝ်ႈၼႂ် တေၸွႆႈလူတ်းယွမ်းႁႂ်ႈလိူတ်ႈဢၼ်ၶုၼ်ႇၼၼ်ႉ ၸၢင်မႃးလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

  1. ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ယဵဝ်ႈဝၢၼ်။

ဢၼ်ဢမ်ႇၵိၼ်ၶဝ်ႈၼႂ်ၼႆႉ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈတူဝ်ၼႂ်းတူဝ်ၶိင်းႁဝ်းတိုၵ်းတေႃးၶိုၼ်း Insulin ဢၼ်ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇ တၢင်းပဵၼ်ယဵဝ်ႈဝၢၼ်မႃးလႆႈ။ ပေႃးဝႃႈႁဝ်းၵိၼ်ပၼ်ၶဝ်ႈၼႂ်ယူႇတႃႇသေႇ တေၸွႆႈလူတ်းယွမ်းပၼ် တၢင်းပဵၼ်ယဵဝ်ႈဝၢၼ်မႃးလႆႈယဝ်ႉ။

  1. ၸၢင်ႈပဵၼ်လီႉ။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵိၼ်ၶဝ်ႈၼႂ်လႄႈၶဝ်ႈၶမ်ႈၼၼ်ႉ ႁၢင်ႇၵၼ်လိူဝ် 14 ၸူဝ်ႈမူင်းပေႃးၼႆ ၶေႃႇလႅတ်ႇသ်တိူဝ်ႇရေႃႇလ် (cholesterol) ဢၼ်ယူႇၼႂ်းထူင်ၼမ်ႉလီၼၼ်ႉ တေယူႇႁူမ်ႈၵၼ်ၼမ်မႃးလႄႈ မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းႁိုင်မႃး တေႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ၵွၼ်ႈလီႉမႃးသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်လီႉမႃးယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈၵိၼ်ၶဝ်ႈၼႂ်တႃႇသေႇၸိုင် တေၵႂႃႇၸွႆႈတုမ်ႉတွပ်ႇပၼ်တီႈတပ်း၊ တပ်းတေပွႆႇၼမ်ႉလီဢွၵ်ႇမႃးသေ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၶေႃႇလႅတ်ႇသ်တိူဝ်ႇရေႃႇလ် (cholesterol) ၸိူမ်ႈၵႂႃႇယူႇ။

  1. ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ပီး။

သင်ၸိူဝ်ႉဢမ်ႇၵိၼ်ၶဝ်ႈၼႂ်ၸိုင် ထၢတ်ႈၵိူဝ်ဝၢၼ်ၼႂ်းလိူတ်ႈႁဝ်းဢေႇလႄႈ ဢွၵ်းဢေႃႁဝ်းၼၼ်ႉ တေသင်ႇၵၢၼ်ႁႂ်ႈၶႂ်ႈၵိၼ်မႃး ဢမ်ႇဝႃႈၵိၼ်ဢိတ်းဢိတ်းဢွတ်းဢွတ်းၸိူဝ်းၼႆႉသေ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈတွင်ႉမႆႈယူႇတႃႇသေႇ မိူဝ်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၼ်းၶဝ်ႈၶမ်ႈၵေႃႈ တေၵိၼ်ၼမ်မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပီးမႃးလႄႈ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ပီးလႆႈယဝ်ႉ။

  1. ၶူင်ႉသၢင်ႈယႃႉလူႉၶႆမၼ်းဢမ်ႇလီ။

ပေႃးဝႃႈဢမ်ႇၵိၼ်ၶဝ်ၼႂ်ၸိုင် တူဝ်ၶိင်းႁဝ်းတေဢမ်ႇမီးႁႅင်း ယွၼ်ႉၶၢတ်ႇထၢတ်ႈဢႁႃႇရ ဢမ်ႇမီးသင်ႁႂ်ႈယွႆႈပၼ်လႄႈ ၶူင်ႉသၢင်ႈယႃႉလူႉၶႆမၼ်းၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းၵၢၼ်ဢေႇလူင်းယဝ်ႉ သမ်ႉဝႃႈၵိၼ်ၼမ်ၵေႃႈ ၶူင်ႉသၢင်ႈၼၼ်ႉတေဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ်လႆႈၼမ်။

တွၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်ပၢႆးယူႇလီတေႃႇတူဝ်ၶိင်းႁဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈၼႂ်ၼႆႉ ပဵၼ်တႃႇဢၼ်ႁဝ်းထုၵ်ႇလီဝႆႉလမ်ႇလွင်ႈတေႉတေႉယဝ်ႉ။

ၶၢဝ်းယၢမ်းၵိၼ်ၶဝ်ႈႁႂ်ႈလီ။

ၶဝ်ႈၼႂ် 07:00 – 09:00 မူင်း ပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ် ႁူင်းၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ယွႆႈလႆႈလီလိူဝ်ပိူၼ်ႈ။

ၶဝ်ႈဝၼ်း 12:00 – 13:00 မူင်း ပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ် ယႃႉၶႆမၼ်းလႆႈလီ။

ၶဝ်ႈၶမ်ႈ 18:00 – 19:00 မူင်း ၵိၼ်ပၼ်တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်လႅဝ်ငၢႆႈ လႄႈ ဢၼ်ဢမ်ႇပေႃးၸဵမ်း၊ ဝၢၼ် ယွၼ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်တူဝ်ၶိင်းႁဝ်းဢမ်ႇပေႃးလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ – ထိူၼ်ႇလိုၵ်ႉ

ဢၢင်ႈဢိင်မႃးတီႈ

https://www.akerufeed.com/health/8-side-effects-of-skipping-breakfast

https://beautyseefirst.com/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2/

 

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း