ဢမ်ႇႁိုင်ၼၢၼ်း တေၵုမ်းထိင်းလႆႈ H1N1

ယွၼ့်ၵူၼ်းၸပ်းပဵၼ်ရေႃးၵႃႇ H1N1 သေတႄႇဢဝ်ၼႂ်း 01 January 2019 ထိုင်မႃးၼႂ်း 28 July 2019 ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈ လုတၢႆ ႁူမ်ႈႁူဝ်ၼပ့်ၵူၼ်း 78 ၵေႃႉ  ၊ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း လႄႈၽၢႆႇႁႄ့ၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ဢၼ် ၸၢင်ႈၽႄႈၸပ်းၵၼ် ၵႅမ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တွၵ်ႇတႃႇ ၶိၼ်ႇၵျီး လၢတ်ႈၼႄ ၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ့်ၼႆ့ လိူဝ်သေ ၼႂ်းမိူင်းၶၢင်တင်း မိူင်းတႆး ၶႂ်ႈဝႃႈမီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် H1N1 ၵႂႃႇၵူႈတီႈယူႇယဝ့် ၊ ၼႂ်းၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် H1N1 လႄႈၵူၼ်းဢၼ်ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ၸပ်း တၢင်းပဵၼ် 970 ၵေႃႉသေ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း ၼႂ်းၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် လႆႈႁၼ်မႅၼ်ႈ ၵူၼ်း ဢၼ်မီးၸိူဝ့်မႅင်းမၼ်း 407 ၵေႃႉ ၵူၼ်းလႆႈတၢႆယွၼ့်မၼ်းၵႂႃႇ 78 ၵေႃႉယူႇယဝ့်။

မိူဝ်ႈပီ 2019 မႃးၼႆ့ ၵူၼ်းၸပ်းပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် H1N1 မီး 400 ၵေႃႉပၢႆပၢႆသေ လႆႈလူႉတၢႆမီးၵႂႃႇ 74 ၵေႃႉ လႄႈမိူဝ်ႈပီ 2017 မီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် H1N1 ၼမ်လိူဝ် 1000 ပၢႆယဝ့် လႆႈတၢႆယွၼ့်တၢင်း ပဵၼ်ၼႆ့ 38 ၵေႃႉယူႇယဝ့်။

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူင်းမၢၼ်ႈ ပတ်းပိုၼ့် မီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် H1N1 တၢႆယွၼ့်တၢင်းပဵၼ်ၼႆ့ၵႂႃႇ 74 ၵေႃႉလႄႈ ဢၼ်တၢႆယွၼ့်တၢင်းပဵၼ်ၼႆ့ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈပဵၼ် တီႈဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈၼႆယဝ့်။

မေႃယႃလူင် ( တွၵ်ႇတႃႇ) ၵျေႃႇတႅတ့်ၸူဝ်း ၽၢႆႇယူတ်းယႃ တၢင်းပဵၼ်ၵူႈပၢႆးပၢႆး လႆႈထတ်းသၢင် ႁၼ်ဝႃႈ “ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈတၢႆယွၼ့် H1N1 ၼႆ့ ၵမ့်ၼမ်ပဵၼ် ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၸဝ့်ၵိၼ်ၶမ်ႈ၊ ၵူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆ့ ပေႃးၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶိုၼ်ႈမႃး ယွၼ့်လွင်ႈယင့်လိုဝ်ႈသဝ်း ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈယင့် ၼွၼ်းလႄႈသင် ဢမ်ႇလႆႈယူတ်းယႃၶိုတ်းတၼ်း ဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇယူတ်းယႃၸိူဝ်းၼႆ့ယူႇယဝ့်”

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 7 လိူၼ်မႃးၼႆ့ ၵူၼ်းလႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ 74 ၵေႃႉၼႆသေတ၊ ႁူဝ်ၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ့်မႅင်းၵေႃႈ လူတ်းယွမ်းလူင်းမႃးၼမ်သေ ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းဢမ်ႇႁိုင်ၼၢၼ်းၼႆ့ တေၵုမ်းထိင်းၵႂႃႇလႆႈယူႇၼႆ။ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း လႄႈၽၢႆႇႁႄ့ၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ဢၼ် ၸၢင်ႈၽႄႈၸပ်းၵၼ် ၵႅမ်ၽူႈၸတ်း ၵၢၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တွၵ်ႇတႃႇၶိၼ်ႇၵျီး လၢတ်ႈၵႂႃႇၼင်ႇၼႆယူႇယဝ့်။

“ထႅင်ႈဝူင်ႈ သွင်ဝူင်ႈ ၵေႃႈတေၸၢင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ဢၼ်ၼႆ့တေလူတ်းယွမ်းလႆႈယူႇ” ၼႆ တွၵ်ႇတႃႇ ၶိၼ်ႇၵျီး ၶိုၼ်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇထႅင်ႈယူႇယဝ့်။

သႅင်ၸွမ်မိူင်း
ဢိင်ဢဝ်တီႈ –  BBC
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း