ဢဝ်ၼူၵႄႇႁဵတ်းပဵၼ်ၼူၼုမ်ႇ

ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၽၢႆႇပၢႆးသၢႆႈ ၼႂ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈဢွင်ႇမၢၼ်ၵႂႃႇလူၺ်ႈ ဢဝ်ၼူထဝ်ႈၼူၵႄႇၼၼ်ႉ လႅၵ်ႈလၢႆႈႁႂ်ႈပဵၼ်ၼူၼုမ်ႇၶိုၼ်း ၼႆလႄႈ ဢိင်ဢဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ မိူဝ်းၼႃႈၶႃႇလိုၼ်းမႃးၼႆႉ တေၸၢင်ႈဢွၼ်ဢဝ်ၵူၼ်းႁဝ်း ၼုမ်ႇၶိုၼ်းလႆႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်းၸႄႈမိူင်း Boston မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၽၢႆႇပၢႆးသၢႆႈၶဝ် လႆႈဢဝ်ၼူထဝ်ႈ ဢၼ်တႃမွတ်ႇ ၶိူင်ႈၼႂ်းလူႉၵွႆတင်းၼမ်ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလီမႃးၶိုၼ်းလႄႈ တူၺ်းႁၼ်လႆႈမႃးၶိုၼ်း လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ဢွၵ်းဢေႃယင်းလႅတ်းသႅဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈ ၵၢမ်ႈၼိူဝ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၵႅၼ်ႇၶႅင်မီးႁႅင်းမႃးၶိုၼ်းယူႇယဝ်ႉ။

ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၽၢႆႇပၢႆးသၢႆႈၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ လုၵ်ႉတီႈဢၼ်လႆႈၸၢမ်းတူၺ်း ဢဝ်လွင်ႈထဝ်ႈၶိုၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၼုမ်ႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉတူဝ်ၶိင်းႁဝ်းမီး ပိူင်ၽၢင်ႁၢင်ႈ ဝႆႉမိူဝ်ႈယင်းတိုၵ်ႉၼုမ်ႇလႄႈ လွင်ႈပၢႆးသၢႆႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵႂႃႇတုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင် ပိူင်ၽၢင်ႁၢင်ႈၼၼ်ႉႁႂ်ႈၶိုၼ်းမႃးမႂ်ႇလႆႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတူဝ်ၶိင်းၼၼ်ႉ ႁူၼ်ၶိုၼ်းမႃးၼုမ်ႇၶိုၼ်းလႆႈထႅင်ႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇၵၢၼ်ထတ်းၸၢမ်းတူၺ်းၼႆႉ လႆႈဝႃႈပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းလႄႈ ပဵၼ်လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉၽၢႆႇပၢႆးသၢႆႈၶဝ် ဢၼ်ဝႃႈ လွင်ႈၵႄႇထဝ်ႈၼၼ်ႉ လွင်ႈတၢင်းမႃးတီႈ လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈဢၼ်မႃးၸွမ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ႁဵတ်းႁၢႆႉ DNA ၶွင်ၵူၼ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးသႄးလ် လူႉသုမ်းယဝ်ႉ လူႉလႅဝ်ၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်မႃးလႄႈ လူႉတၢႆၵႂႃႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ ၵၢၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉပွၵ်ႈၼႆႉၼၼ်ႉ တေလႅၵ်ႈလၢႆႈပၢႆးဝူၼ်ႉ ဢၼ်တူၺ်းႁၼ်ထိုင်လွင်ႈၵႄႇထဝ်ႈလႄႈ တေဢွၼ်ဢဝ်လွၵ်းလၢႆးယူတ်းယႃ တၢင်းပဵၼ်လၢႆးမႂ်ႇ ဢၼ်မႃးၸွမ်းလွင်ႈၵႄႇထဝ်ႈၼၼ်ႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း