ဢိတ်ႇသရေးတိုၵ်းယိုဝ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ႁႃးမၢတ်ႉသ် မီးၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်း10 ဝၼ်းထပ်းၵၼ် ၵူၼ်းလူႉတၢႆ 200 ပၢႆ

ယွၼ်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵူၼ်းၶိူဝ်းဢႃႇရၢပ်ႇ ယူႇဝႆႉႁွပ်ႈႁွပ်ႈ မိူင်းဢိတ်ႇသရေးသေ ဢိတ်ႇသရေး လႆႈႁပ်ႉတိုၵ်းဝႆႉလၢႆၽၢႆႇ ၼႂ်းၽွင်းယၢမ်းလဵဝ်ၵၼ် လႄႈ တေသိုပ်ႇတိုၵ်းယိုဝ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇႁႃးမၢတ်ႉသ်ၵႂႃႇ ႁႂ်ႈမႅၼ်ႈယမ်လိူဝ်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 May 2021 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဢိတ်ႇသရေး တပ်ႉၵၢင်ႁၢဝ် တိုၵ်ႉသိုပ်ႇတိုၵ်းယိုဝ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇႁႃးမၢတ်ႉသ် ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ပႃႇလႅတ်ႉသ်တၢႆး မီးၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း ထပ်းၵၼ်ယဝ်ႉလႄႈ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းဢိတ်ႇသရေး Hidai Zilberman သပ်းၸႅင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ တေသိုပ်ႇတိုၵ်းယိုဝ်း တေႃႇပေႃးၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉလႆႈ Mohammed Deif ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ႁႃးမၢတ်ႉသ် ဝႃႈၼႆ။

ဢွၼ်ၼႃႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈဢိတ်ႇသရေးသေ ၶတ်းၸႂ်လမ်းတိုၵ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉပႅတ်ႈ Mohammed Deif လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်းယူႇသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ Mohammed Deif ပၢႆႈပူၼ်ႉလွတ်ႈၵႂႃႇလႆႈ လႄႈ ဝၢႆးသေႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းႁႃးမၢတ်ႉသ် လႆႈထုၵ်ႇဢိတ်ႇသရေး ၸွမ်းလိုပ်ႈတိုၵ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉထႅင်ႈၼႆႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းဢိတ်ႇသရေး လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ Mohammed Deif လႅပ်ႈတေပၢႆႈဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇတၢင်ႇတီႈတၢင်ႇတၢင်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Palestinian journalists cover the destroyed Jala Tower, which was housing international press offices, following an Israeli airstrike in the Gaza Strip on May 15, 2021. – An Israeli air strike demolished the 13-floor building housing Qatar-based Al-Jazeera television and American news agency The Associated Press in the Gaza Strip. (Photo by MOHAMMED ABED / AFP) (Photo by MOHAMMED ABED/AFP via Getty Images)

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်းၼႆႉ ဢိတ်ႇသရေး ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ပိုတ်းယိုဝ်းပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ဢွင်ႈတီႈယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း တီႈတမ်းဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ႁႃးမၢတ်ႉသ် ၸိူဝ်းၼႆႉသေ၊ ၽၢႆႇႁႃးမၢတ်ႉသ်သမ်ႉ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ပွႆႇသႂ်ႇၼႂ်းမိူင်းဢိတ်ႇသရေး ဢမ်ႇယွမ်း 3,700 လုၵ်ႈယဝ်ႉလႄႈ ဢိင်ၼိူဝ် ဢိတ်ႇသရေးမီးၶိူင်ႈႁႄႉၵင်ႈမၢၵ်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်းၵၢင်ႁၢဝ် ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ Iron Dome ၼၼ်ႉသေ ႁႄႉၵင်ႈလႆႈမၢၵ်ႇၽၢႆႇၽူႈၶဵၼ် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇလႂ်ၵဝ်ႈသိပ်း (90%) ၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ မီးမၢၵ်ႇလူင် လုၵ်ႉတီႈတၢင်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းလေႇပႃႇၼွၼ်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇတူၵ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပွတ်းႁွင်ႇ မိူင်းဢိတ်ႇသရေး ၵူၺ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈတိူဝ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းသင် လွင်ႈၼႆႉ ဢိတ်ႇသရေး လႆႈၶိုၼ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်တုမ်ႉတွပ်ႇၵႂႃႇၶိုၼ်းၵမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။

ဢွၼ်ၼႃႈၼႆႉၵေႃႈ ယၢမ်ႈမီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵူၼ်းၶိူဝ်းဢႃႇရၢပ်ႇ ဢၼ်ယူႇဝႆႉ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းလေႇပႃႇၼွၼ်ႇၼၼ်ႉ လွၵ်ႇငိူတ်ႈဝႃႈ သင်ဢိတ်ႇသရေး တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပိုတ်းယိုဝ်း ပႃႇလႅတ်ႉသ်တၢႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵႃႇၸႃႉ (Gaza) ယူႇတိၵ်းတိၵ်းၼႆၸိုင် ၸုမ်းၶဝ်ႈ တူဝ်ႈတၼ်းတႃႇပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းမႂ်ႇၸူး ဢိတ်ႇသရေးထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၵူၼ်းၶိူဝ်းၵျူး လႄႈ ၵူၼ်းၶိူဝ်းဢႃႇရၢပ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်းၼႆႉ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ (WHO) လၢတ်ႈဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းဢိတ်ႇသရေးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈလူႉၵွႆၵူၼ်ႇပင်းမွၵ်ႈ 450 လင် ႁူင်းယႃလူင် လႄႈ ႁူင်းယႃလဵၵ်ႉ (Clinic) လူႉၵွႆ 18 ဢွင်ႈတီႈ၊ ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈ 12 ၸၼ်ႉ လုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း AP, Al Jazeera လႄႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇဢိတ်ႇသရေးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇလူမ်ႉၵူၼ်ႇပင်းတင်းမူတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ လႆႈဢွၵ်ႇသပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇၵိုတ်းယိုတ်းပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႆသေတႃႉ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၶတ်းၶႂၢင်ဝႆႉယူႇ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ယင်းပႆႇၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် လွင်ႈၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

French President Emanuel Macron (R) and Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi attend a video conference with Jordan’s King Abdullah II ibn Al Hussein (on screen) to work on a concrete proposal for a ceasefire and a possible path to discussions between Israel and the Palestinians at the Elysee Palace in Paris, on May 18, 2021. (Photo by SARAH MEYSSONNIER / POOL / AFP) (Photo by SARAH MEYSSONNIER/POOL/AFP via Getty Images)

ယူႇတီႈ မိူင်းၾရင်ႇသဵတ်ႇတႄႉ ပိုတ်ႇမၢႆမီႈမႂ်ႇသေ တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း မိူင်းဢီႇၵျိပ်ႉထ် (Egypt) လႄႈ မိူင်းၵျေႃႇတႅၼ်ႇ (Jordan) ႁႂ်ႈပေႃးၸၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇႁႃလၢႆးတၢင်း ၵိုတ်းယိုတ်းလႆႈပၢင်တိုၵ်း ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉၼႆလႄႈ လွင်ႈၼႆႉ ၶႄႇ ႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ၸွမ်း ၾရင်ႇသဵတ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး မိူင်းၼေႃႇဝူၺ်း (The Norwegian Refugee Council – NRC) လၢတ်ႈဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းဢိတ်ႇသရေး လႄႈ ပႃႇလႅတ်ႉသ်တၢႆး ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ၽၢႆႇပႃႇလႅတ်ႉသ်တၢႆး မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ 220 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉမီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 60 ပၢႆ ၽၢႆႇဢိတ်ႇသရေး မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ 12 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 2 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း