ဢိတ်ႇသရေး ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းထႅင်ႈ 9,000 ၶဝ်ႈဢိူမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ပႃႇလႅတ်ႉသ်တၢႆး

ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဢိတ်ႇသရေး – ပႃႇလႅတ်ႉသ်တၢႆး မီးၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် 4 ဝၼ်းယဝ်ႉ မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ 100 ပၢႆ လႄႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇမုင်ႈႁၼ်ငဝ်းလၢႆး တေၵိုတ်းတိုၵ်း။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 14 May 2021 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AP ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဢိတ်ႇသရေး လႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ႁႃးမၢတ်ႉသ် (ပႃႇလႅတ်ႉသ်တၢႆး) ဢၼ်လႆႈတႄႇပိုတ်ႇ ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈၵၢင်ၶမ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 10 May 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်း တင်းသွင်ၽၢႆႇ ယင်းပႆႇမီးငဝ်းလၢႆး တေလူတ်းယွမ်းတေႃႇၵၼ် ထိုင်တေမီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆၼမ်ထိုင် 100 ပၢႆၵေႃႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

လၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်း တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းပၢင်တိုၵ်းသေ ၶဝ်ႈႁႃဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ႁူမ်ႈပႃးတင်း တူဝ်တႅၼ်း မိူင်းဢီႇၵျိပ်ႉထ် (Egypt) ဢၼ်သူင်ႇၽူႈတၢင်တူဝ် ၶဝ်ႈမႃးပဵၼ်ၵူၼ်းၵၢင် တႃႇႁႂ်ႈတင်းသွင်ၽၢႆႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၼႆသေတႃႉ ၽၢႆႇဢိတ်ႇသရေးတႄႉ လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်း ပၵ်းဝႆႉၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ပိုၼ်ႉတီႈၵႃႇၸႃႉ (Gaza) တင်းမူတ်းလႄႈ မီးလွင်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းထႅင်ႈ  9,000 ၵေႃႉ ႁႂ်ႈတူဝ်ႈတၼ်းတႃႇတေ ၶဝ်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇႁႃးမၢတ်ႉသ် ၶွင်ပႃႇလႅၼ်ႉသ်တၢႆး ၼႆယဝ်ႉ။

PHOTO: AP

ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၵူၼ်းၶိူဝ်းၵျူး (ဢိတ်ႇသရေး) လႄႈ ၵူၼ်းၶိူဝ်းဢႃႇရၢပ်ႇ (ပႃႇလႅတ်ႉသ်တၢႆး) ၶဝ်ၼႆႉ လိူတ်ႇမႆႈၶိုၼ်ႈမႃး ၵူႈဝၼ်းဝၼ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်ယူႇဝႆႉၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းလေႇပႃႇၼွၼ်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် လွၵ်ႇငိူတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ပေႃးဢိတ်ႇသရေး ဢမ်ႇၵိုတ်းယိုဝ်းတေႃႇ ၵူၼ်းၶိူဝ်းပႃႇလႅတ်ႉသ်တၢႆးၼႆၸိုင် ၸုမ်းၶဝ် တေပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းမႂ်ႇၸူး ဢိတ်ႇသရေးထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ႁႃးမၢတ်ႉသ် လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇ ဢိတ်ႇသရေး ဢမ်ႇယွမ်း  2,000 လုၵ်ႈ၊ ၽၢႆႇဢိတ်ႇသရေးသမ်ႉ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵႃႇၸႃႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူၼ်းတိူၵ်ႈလူမ်ႉၵူၼ်ႇပင်းပဵၼ်ထႅဝ် ၵူၼ်းၶိူဝ်းဢႃႇရၢပ်ႇ (ပႃႇလႅတ်ႉသ်တၢႆး) လူႉသဵင်ႈတၢႆ တီႈဢေႇသုတ်း 103 ၵေႃႉ လႄႈ ၽၢႆႇဢိတ်ႇသရေး လူႉသဵင်ႈတၢႆ တီႈဢေႇသုတ်းမွၵ်ႈ 20 ၵေႃႉ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းသွင်ၽၢႆႇ မီးမွၵ်ႈ 530 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း