ဢိၸ့်သရေး ဢမ်ႇဢွၵ်ႇပၼ်ဝီႇၸႃႇ ၽူႈမီးၸၼ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၼႄၵွင်ႈၵၢင်ႇ

ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၵပ်းသိုပ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢိၸ့်သရေး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ လႆႈပိၵ့်ပႅတ်ႈ ဝႂ်ၶႂၢင့်ၶဝ်ႈမိူင်း ၽၢႆႇၽူႈမီး ၸၼ့်ၼႂ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းတေၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၼႄၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈမိူင်း ဢိၸ့်သရေး ၼႆယူႇယဝ့်။

လၢတ်ႈဝႃႈ “ယွၼ့်ပိူဝ်ႈ တပ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈၶၢမ်ႇၺႃးတၢမ်ႇ ၵူႈမိူင်းမိူင်းပိၵ့်ပႅတ်ႈ လွင်ႈၵၢၼ်သိုဝ့်ၶၢႆၵွင်ႈၵၢင်ႇ လႄႈ ၸင်ႇလႆႈပိၵ့်ပႅတ်ႈ” ၼႆယဝ့်။

ဝၢႆးသေမိူင်းဝၼ်းတူၵ်း လႆႈပိၵ့်ပႅတ်ႈ လွင်ႈသိုဝ့်ၶၢႆ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၼၼ့် ဢိၸ့်သရေးၶဝ် ၸင်ႇဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင့် ႁဵတ်းဝီႇၸႃႇၼိူဝ် ၽူႈမီးၸၼ့် တပ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ယူႇယဝ့်။

မိူဝ်ႈပူၼ့်မႃးၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ် June ၵေႃႈ ဢိၸ့်သရေးၶဝ် လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၼႄၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ႁႄ့ၵင်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢၼ်ပိုတ်ႇၼႄဝႆ့ တီႈဝဵင်းလူင် Tel Aviv ၼၼ့် ၽၢႆႇၽူႈမီးၸၼ့် ၼႂ်းတပ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ယၢမ်ႈလႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်းပႃး ယူႇယဝ်ႉၼႆ လႆႈႁၼ်ၼႂ်းၶၢဝ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈ DVB ဢွၵ်ႇဝႆႉ ဝၼ်းထီႉ 17 July 2019 ၼင်ႇၼႆ။

ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ – သႅင်ၸွမ်မိူင်း
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း