ဢိၼ်းတီးယႃးလႄႈ မၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

ၸူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇတီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၽူႈမီးၸၼ်ႉသုင်တပ်ႉသိုၵ်းဢိၼ်းတီးယႃးလႄႈ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလုမ်းၽွင်းတၢင်ဢိၼ်းတီးယႃး မႃးႁူပ်ႉထူပ်း ဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇလႄႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇလုမ်းၽွင်းတၢင်ဢိၼ်းတီးယႃး ဢၼ်မီးတီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေပဵၼ် လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်လႄႈ လွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ၶၢဝ်းယၢဝ်း ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် သွင်ၸိုင်ႈမိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ ဢိၼ်းတီးယႃးၼႆသေ MM Naravane ၽူႈမီးၸၼ်ႉသုင်တပ်ႉသိုၵ်းဢိၼ်းတီးယႃး လႄႈ Harsh Vardhan Shringla ၽူႈၼမ်းၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ် ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢိၼ်းတီးယႃး မႃးတီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:30 မူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈၼမ်းဢိၼ်းတီးယႃး (2) ၵေႃႉလႄႈ Saurabh Kuman ၽွင်းတၢင်ဢိၼ်းတီးယႃး တီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁူမ်ႈပႃးတင်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းတင်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇဝႃႈၼႆ။

တီႈၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼၼ်ႉ သွင်ၽၢႆႇလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လွင်ႈၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ၊ လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၸမ်ၸႂ်ၵၼ်၊ လွင်ႈတေႃႉသူင်ႇၵုၼ်ႇ၊ လွင်ႈႁႅင်းထၢတ်ႈ၊ လွင်ႈသုၼ်ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်လႄႈ လွင်ႈသွင်မိူင်းႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢိၼ်းတီးယႃးလႄႈ မၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 13:00 မူင်း ၽူႈၼမ်းဢိၼ်းတီးယႃး (2) ၵေႃႉလႄႈ ၽူႈတၢင်တူဝ်ဢိၼ်းတီးယႃးၶဝ် သိုပ်ႇၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းတင်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ လႄႈ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸူဝ်းဝိၼ်းတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ။

ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ သွင်ၽၢႆႇလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇလွင်ႈသွင်မိူင်းႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ပိုၼ် ၽႄႈၶေႃႈမုၼ်းလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵၼ်သေ ၽၢႆႇဢိၼ်းတီးယႃးၵေႃႈထၢမ်ဝႃႈ ယူႇတီႈဢိၼ်းတီးယႃးသေ မီးလွင်ႈၸွႆႈထႅမ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးယူႇတႃႇသေႇ ႁႂ်ႈပေႃးထိုင်ၸၼ်ႉ ပဵၼ်တပ်ႉသိုၵ်းၶိုတ်းၵၢပ်ႈပၢၼ် လႄႈ တေႃႇလဵဝ်သိုပ်ႇၵႂႃႇၼႃႈထိုင်လႂ်ယဝ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ ပိုၼ်ၽႄႈၶေႃႈမုၼ်းလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယၢမ်ႈတီႉၺွပ်းၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉဢိၼ်းတီးယႃး ဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇႁင်းၶေႃ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႃႇၵသေယဝ်ႉ ဢၢပ်ႈပၼ်တပ်ႉသိုၵ်းဢိၼ်းတီးယႃးၵေႃႈ ယၢမ်ႈမီးမႃးယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ယူႇတီႈဢိၼ်းတီးယႃးသေ ၶိုၼ်းတီႉၺွပ်းၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတေႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသၢမ်ၸဵင်ႇ ဢိၼ်းတီးယႃး−မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်−ပင်းၵလႃးတဵတ်ႉသ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ ၶိုၼ်းဢၢပ်ႈပၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ယၢမ်ႈမီးမႃးယူႇမိူၼ်ၵၼ်။

ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းတပ်ႉသိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇ ၼၼ်ႉ လွင်ႈတီႈလႅၼ်လိၼ်ထုင်ႉသၢမ်ၸဵင်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ လႅပ်ႈတေဢဝ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်းယူႇဝႃႈၼႆ။

ဢိၼ်းတီးယႃးလႄႈ မၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် September 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽွင်းတၢင်ၸၼ်ႉသုင်မိူင်းၶႄႇ ယၢင်ၵျႄးၶျီး Yang Jiechi မႃးႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇလႄႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉမိူၼ်ၵၼ်။

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၶႅၼ်ႈၵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈၼိုင်ႈလိူၼ်ၵူၺ်း ၽူႈၼမ်းဢိၼ်းတီးယႃး မႃးႁူပ်ႉထူပ်း တင်းၽူႈၼမ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ တေမီးယိူင်းဢၢၼ်းလွင်ႈတၢင်းသေလွင်ႈလွင်ႈယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း လႄႈ ၽူႈမီးၸၼ်ႉသုင် တပ်ႉသိုၵ်းဢိၼ်းတီးယႃးမႃးႁူပ်ႉထူပ်းတင်း ၽူႈၼမ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉသေ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဢိၼ်းတီးယႃး လၢႆလၢႆဢၼ် ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈတင်းသွင်မိူင်း မီးလွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ယူႇၵေႃႈယဝ်ႉ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းပွၵ်ႈၼႆႉမီးၽွၼ်းလီတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼႆႉၵူၺ်း ဢိၼ်းတီးယႃးလႄႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း တႃႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇသွပ်ႉၾ်ဝႄးလႄႈ ၶိူင်ႈဢၢႆႇထီႇ ဢၼ်ၶိုတ်းၸၼ်ႉ တီႈဝဵင်းမျိတ်ႉၵျီးၼႃး (ဝဵင်းၸေႊၼႃး) ဢၼ်ပၼ်ၸိုဝ်ႈဝႆႉဝႃႈ (Centre of Excellence in Software Development and Training- CESDT) လႄႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းပႃး လွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၶိုတ်းၵၢပ်ႈပၢၼ် လႄႈ လွင်ႈလဵင်ႉလူတူဝ်သတ်းၸိူဝ်းၼႆႉပႃးၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇဢိၼ်းတီးယႃး ယင်းပၢႆတွၼ်ႈယႃႈယႃ Remdesivir (3,000) တဝ်ႈ တႃႇယူတ်းယႃၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈၼမ်းဢိၼ်းတီးယႃးမႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပွၵ်ႈၼႆႉ ႁိုင်ပဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်း (2) ဝၼ်းသေ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 6 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၶိုၼ်းဢွၵ်ႇမိူဝ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း