ဢိၼ်းတီးယႃးလႅၵ်ႈလၢႆႈၽွင်းတၢင် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ၼႂ်းၽွင်းယၢမ်းၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သုၵ်ႉယုင်ႈယူႇၼႆႉ ဢိၼ်းတီးယႃး မီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၽွင်းတၢင်ၵေႃႉမႂ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 November 2021 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢိၼ်းတီးယႃး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ပီးၼေႇၵူးမႃး Shri Vinay Kumar  ပဵၼ်ၽွင်းတၢင်ၵေႃႉမႂ်ႇ တႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆယဝ်ႉ။

ပီးၼေႇၵူးမႃး ပဵၼ်ၽွင်းတၢင်ဢၼ်မီးတူဝ်ထူပ်းၼမ် ႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း တီႈဝဵင်းလူင်ၼိဝ်းတေႇလီႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဢမ်ႇႁိုင်သင်ၼႆႉ တေၶၢႆႉမႃးႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ပဵၼ်ၽွင်းတၢင်ဢိၼ်းတီးယႃး ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းယၢမ်းၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သုၵ်ႉယုင်ႈသေ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၵ်ႉပၢႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ၸႄႈမိူင်းမီႇသူဝ်ႇရမ်ႇၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်းယူႇၼႆႉ ပီးၼေႇၵူးမႃး ၶဝ်ႈမႃးႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းပဵၼ်ၽွင်းတၢင်လႄႈ ၽူႈလဵပ်ႈၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်တႄႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၵူးမႃး တေပဵၼ်ၵူၼ်းလွင်ႈယႂ်ႇ ဢၼ်တေၵပ်းသိုပ်ႇပၼ် ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်သွင်မိူင်းယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း