ဢိၼ်းတီးယႃးႁဵတ်းဢွၵ်ႇလူတ်ႉၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၵႅတ်ႉသ် လမ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ

ၶွမ်ႇပၼီႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး လႆႈဢွၵ်ႇမႃးပိုတ်ႇၼႄ လူတ်ႉၶိူင်ႈဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵႅတ်ႉသ် တႅၼ်းတၢင်းၼမ်ႉမၼ်း လမ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5 July 2024 ၼၼ်ႉ ၶွမ်ႇပၼီႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇလူတ်ႈၶိူင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး Bajaj Auto လႆႈပွႆႇဢွၵ်ႇမႃးၼႄ လူတ်ႉၶိူင်ႈဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵႅတ်ႉသ် CNG တႅၼ်းတၢင်ၼမ်ႉမၼ်း လမ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼႆၵေႃႈဝႃႈ၊ လူတ်ႉၶိူင်ႈၼႆႉ တေမီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ Freedom-125 ၼႆသေ ပိုတ်ႇၼႄၵႂႃႇ တီႈၼႂ်းၸႄႈမိူင်းမႁႃရၢတ်ႉသ်တရႃႉ (Maharashtra) ဝဵင်းလူင်ပူးၼႃ (Pune or Poona) ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸၼ်ႉသုင်ဢိၼ်းတီးယႃးၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ လူတ်ႉၶိူင်ႈဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵႅတ်ႉသ် CNG ၼႆႉ ပဵၼ်ႁႅင်းထၢတ်ႈၸွႆႈလူတ်းယွမ်းၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇလႆႈၼမ် ၸွမ်းလူၺ်ႈ ၵႅတ်ႉသ် CNG ၼၼ်ႉ မီးၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇလိူဝ်ၼမ်ႉမၼ်းလႄႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ယင်းလီတေႃႇသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉပႃး ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမၼ်းပွႆႇၵႂၼ်းဢေႇ ပဵၼ်ၶိူင်ႈဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းလႄႈ တေၸွႆႈလူတ်းယွမ်း ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇဢၼ်ဢဝ်လူတ်ႉၶိူင်ႈၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ်ႈမႃး ၼႆယဝ်ႉ။ လွင်ႈႁေႃႈၶီႇမၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပိူင်ႈသင်ၵၼ်တင်းဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼမ်ႉမၼ်းၼၼ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ ၵိူတ်ႇပဵၼ်မႃးၽွင်းဢၼ် ဢိၼ်းတီးယႃးတေလႆႈႁပ်ႉမိုဝ်းၸွမ်း ပၼ်ႁႃလူမ်းမီးၵွင်ႉမႃးၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလၢႆပီႊ ဢၼ်ပဵၼ်မႃးတီႈ ၾႆးမႆႈထိူၼ်ႇပႃႇ၊ ၵႂၼ်းဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးတီႈႁူင်းငၢၼ်း၊ ၵႂၼ်းလူတ်ႉၵႂၼ်းၵႃး ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၽၢႆႇတၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶဝ်ၵေႃႈ ၶတ်းၸႂ်လူတ်းယွမ်းလွင်ႈပွႆႇလူမ်းမီးၵွင်ႉၼႆႉမႃးယူႇသေတႃႉ ဢမ်ႇပႆႇဢွင်ႇမၢၼ်လႆႈ၊ ၸွမ်းလူၺ်ႈဢိၼ်းတီးယႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ၸႂ်ႉထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈပဵၼ်  မၢႆ-2 ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း