ဢိၼ်းတီးယႃး တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဝၼ်းလဵဝ် 9 မိုၼ်ႇပၢႆ

ငဝ်းလၢႆး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ဝၼ်းလဵဝ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈ 91,723 ၵေႃႉ၊ ၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 231,553 ၵေႃႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 07 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ တီႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ Coronavirus 2019 ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19 တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 91,723 ၵေႃႉ ပဵၼ်တူဝ်ၼပ်ႉ ဢၼ်မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း သုင်သုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈမီးလွင်ႈ ၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်မႅင်း COVID-19 မႃးၼႆႉ ဢမ်ႇတွၼ်ႉမီးမိူင်းလႂ်ႇ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼမ်ႁႅင်းမိူၼ်မိူင်း ဢိၼ်းတီးယႃးၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် July – August 2020 မႃးၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း တီႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ၼမ်သုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉလႄႈ ႁူဝ်ႁုပ်ႈတူဝ်ၼပ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵေႃႈ ၼမ်လိူဝ်မိူင်းပရႃႇသီးလ် ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ဝႆႉ မၢႆထီႉ 2 မိူင်းပရႃႇသီးလ် လူင်းယူႇဝႆႉ မၢႆထီႉ 3 ၶိုၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တီႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 91,723 ၵေႃႉ ပဵၼ်တူဝ်ၼပ်ႉသုင်သုတ်း ဢၼ်ယၢမ်ႈမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ၊  ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းမူတ်း 4,202,562 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,008 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆတင်းမူတ်းမီး 71,687 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းမီး 3,247,297 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈမိူင်းပရႃႇသီးလ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 14,606 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းမူတ်းမီး 4,137,606 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆတိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 456 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆ တင်းမူတ်းမီး 126,686 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 3,317,227 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 31,110 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 6,460,250 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆတိူဝ်းၶိုၼ်းထႅင်ႈ 432 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆ 193,250 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 3,725,970 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 07 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ (213) မိူင်း (213 countries and territories)၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းပဵၼ် COVID-19 တင်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈမီး (27,300,677) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး (887,629) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း သမ်ႉမီး (19,379,558) ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း − www.worldometers.info/coronavirus/ ဝၼ်းထီႉ 07 September 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 14:20 မူင်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း