ဢိၼ်းတီးယႃး တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဝၼ်းလဵဝ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈ ၸမ် 1 သႅၼ်

ယွၼ်ႉလွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 သေ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ပၼ်ၶႂၢင်ႉပိုတ်းယိုဝ်း ၵူၼ်းလၵ်ႉၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်လႆႈ လႄႈ ဢိၼ်းတီးယႃး တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ဝၼ်းလဵဝ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈ 97,654 ၵေႃႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 12 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AFP ဢၢင်ႈဢိင် ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉသိုၵ်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉ ၼႂ်းမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း Robert B. Abrams လၢတ်ႈၼၼ်ႉသေ ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ မိူင်းၵူဝ်းယႃးရီးႁွင်ႇ ၸႂ်ႉတိုဝ်းပိူင်ၵုမ်းထိင်း လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ပဵၼ်ၸၼ်ႉသုင်သုတ်း ပၼ်ၶႂၢင်ႉပိုတ်းယိုဝ်း ၵူၼ်းလၵ်ႉၶၢမ်ႈ လႅၼ်လိၼ် လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် ၼင်ႇႁိုဝ် တေၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈလႆႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆႉသေ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းလႅၼ်လိၼ် ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၵၼ် တင်းမိူင်းၶႄႇ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈသၢမ် (March) ပူၼ်ႉမႃး ၼၼ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ လၵ်ႉတေႃႉသူင်ႇၵုၼ်ႇ ၶဝ်ႈၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ဢၼ်ပၵ်းတႃတူၺ်း မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ လႆႈထူပ်းပၼ်ႁႃလၢႆလွင်ႈလၢႆၽၢႆႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ ပၢႆးယူႇလီ၊ လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမုၼ်းလႅင်းၸိူဝ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈၼႂ်း 2 ဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉသမ်ႉ လႆႈထူပ်းပႃးၽေးသၽႃႇဝ ၾူၼ်တူၵ်းၼမ်ႉၼွင်းလူၵ်ႈ လႄႈ လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်း ၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတင်းၼမ်၊ ၼႂ်းဢၼႃႇၵၢတ်ႈတၢင်းၼႃႈၼႆႉၵေႃႈ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ တေဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်း မၢၵ်ႇလူင် လွၵ်ႈငိုတ်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်း မိူၼ်မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ သင်ႇယိုဝ်းတၢႆလႆႈ ၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉ ဢၼ်ယူႇႁၢင်ႇၵႆလႅၼ်လိၼ် 1 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတိူဝ်ႇ

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ငဝ်းလၢႆးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တီႈၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈ 90,000 ပၢႆ လၢႆလၢႆဝၼ်းထပ်းၵၼ်ယဝ်ႉလႄႈ လွင်ႈၼႆႉ တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ပဵၼ်တူဝ်ၼပ်ႉသုင်သုတ်း ဢၼ်ယၢမ်ႈမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တီႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 97,654 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 4,657,379 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,202 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆတင်းမူတ်းမီး 77,506 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းမီး 3,621,438 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈမိူင်းပရႃႇသီးလ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 44,215 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းမူတ်းမီး 4,283,978 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆတိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 899 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆ တင်းမူတ်းမီး 130,474 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 3,530,655 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 46,600 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 6,636,247 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆတိူဝ်းၶိုၼ်းထႅင်ႈ 1,094 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆ 197,421 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 3,879,960 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 12 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ (213) မိူင်း (213 countries and territories)၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းပဵၼ် COVID-19 တင်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈမီး (28,663,146) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး (919,797) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း သမ်ႉမီး (20,587,761) ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း − www.worldometers.info/coronavirus/ ဝၼ်းထီႉ 12 September 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 14:00 မူင်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း