ဢိၼ်းတီးယႃး ထူပ်းႁၼ်ၶၢပ်ႈတူဝ်ၵူၼ်းတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 40 လွင်ႈၸွမ်းမႄႈၼမ်ႉ

ၶၢပ်ႈတူဝ်ၵူၼ်းတၢႆ ဢၼ်တေႃႉတႄႉမီးႁွႆးၸုတ်ႇၽဝ်ဢိတ်းဢွတ်းၼၼ်ႉ လွင်ႈၸွမ်းမႄႈၼမ်ႉ တင်းၼမ်သေ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၶၢမ်ႈတူဝ် ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ ယွၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၸိူဝ်ႉမႅင်းပင်းၵေႃးလ် ဢၼ်ၽႄႈလၢမ်းႁၢႆႉႁႅင်း ၶႃႈသၢႆၸႂ်ၵူၼ်းဝႆးၽႂ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 May 2021 (ဝၼ်းလိူၼ်ႁႃႈလပ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ ၸိူဝ်ႉမႅင်းပင်းၵေႃးလ် တီႈၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပဵၼ်လူၼ်ႉႁူင်းယႃ လႄႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၽၢႆႇလုမ်းလႃးၸုတ်ႇၽဝ်ၵူၼ်းတၢႆၶဝ် လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႆႉ တင်းဝၼ်း တင်းၶိုၼ်းသေတႃႉ ဢွင်ႈတီႈၽဝ်ၵူၼ်းတၢႆၵေႃႈ ယင်းပႆႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ထူပ်းႁၼ်ၶၢပ်ႈတူဝ်ၵူၼ်းတၢႆ တင်းၼမ်မွၵ်ႈ 40 လွင်ႈမႃးၸွမ်းမႄႈၼမ်ႉၵႅၼ်ႇၵိတ်ႉသ် (Ganges) ၵိုတ်းၶမ်ဝႆႉယူႇ ၸွမ်းၽင်ႇမႄႈၼမ်ႉ တီႈႁိမ်းလႅၼ်လိၼ် ၸႄႈမိူင်းပီႇႁႃႇ လႄႈ ၸႄႈမိူင်းမႁႃႇရတ်ႉထရႃႇ တိတ်းၸပ်းၵၼ်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၶၢပ်ႈတူဝ်ၵူၼ်းတၢႆၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးႁွႆးၸုတ်ႇၽဝ်ဢိတ်းဢွတ်း ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈ ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၶဝ်ႈလုမ်းလႃးပႅတ်ႈ ၶၢပ်ႈတူဝ်ၵူၼ်းတၢႆၸိူဝ်းၼႆႉတင်းမူတ်း လူၺ်ႈဢဝ်ၵႂႃႇၽဝ် လႄႈ ၽင်ပႅတ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယင်းပၢႆဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၶၢပ်ႈတူဝ်ၵူၼ်းတၢႆ ဢၼ်လွင်ႈမႃးၸွမ်း မႄႈၼမ်ႉၼႆႉ မီးၼမ်ထိုင် 100 ပၢႆ လႄႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ပေႃးပွင်းၵႂ်ႈယဝ်ႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေပွႆႇလွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉ ၶၢဝ်းတၢင်းလၢႆဝၼ်းယဝ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AFP ဝႃႈ ၶၢပ်ႈတူဝ်ၵူၼ်းတၢႆၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉ ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၶႃႈသၢႆၸႂ်သေ ႁူင်းၸုတ်ႇၽဝ်ၵူၼ်းတၢႆ ဢမ်ႇႁပ်ႉလႆႈလႄႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၵႃႈၸၢင်ႈၸုတ်ႇၽဝ် ဢိၵ်ႇတင်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇႁႃၽိုၼ်းလႆႈယဝ်ႉသေ ထိုင်တီႈလႆႈပွႆႇလွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တူဝ်ၼပ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တီႈၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း လုၵ်ႉတီႈၼိုင်ႈဝၼ်း 4 သႅၼ်ပၢႆ လူတ်းယွမ်းလူင်းမႃးပဵၼ် 329,517 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းမူတ်းမီး 22,991,927 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 3,879 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး 250,025 ၵေႃႉ လႄႈ ယူတ်းယႃ ၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 19,021,207 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼမ်သုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းမူတ်းမီး 33,515,308 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး 596,179 ၵေႃႉ လႄႈ ယူတ်းယႃၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 26,507,427 ၵေႃႉ၊ တီႈမိူင်းပရႃႇသီးလ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းမူတ်းမီး15,214,030 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး 423,436 ၵေႃႉ လႄႈ ယူတ်းယႃၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 13,759,125 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 11 May 2021 ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ 220 မိူင်း ႁူဝ်ႁုပ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉမီး 159,605,922 ၵေႃႉ၊ ႁူဝ်ႁုပ်ႈၵူၼ်းဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ တင်းမူတ်းမီး 3,317,733 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 137,291,536 ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း – www.worldometers.info/coronavirus/ ဝၼ်းထီႉ 11 May 2021 ၶၢဝ်းယၢမ်း 11:50 မူင်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း