ဢိၼ်းတီးယႃး လပ်ႉၶဵဝ်ႈငႃး တေသိုပ်ႇႁဵတ်း ႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉ ထႅင်ႈ 6 လမ်း ယွၼ်ႉၶႄႇ တူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်သိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၼႂ်းၼႃႈၼမ်ႉ သမုတ်ႉတရႃႇဢိၼ်းတီးယႃး ယဵၼ်းပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ လွၵ်းလဵၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ မီးလွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉ ၵၢၼ်သိုၵ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉလၢႆလၢႆမိူင်း ႁူမ်ႈပႃးတင်းမိူင်းၶႄႇ ဢၼ်ၶႂ်ႈၸိမ်ၽိုတ်ႉၶဝ်ႈယူႇၵူႈဝၼ်းဝၼ်း။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 31 August 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ India Today ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်း (October) ၼႆႉ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး တေပိုတ်ႇၶူင်းၵၢၼ် သိုပ်ႇႁဵတ်း ႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉ ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်သုင်ထိုင် 55,000 လၢၼ်ႉရူႇပီႇ တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 995,979 လၢၼ်ႉ လၢၼ်ႉပျႃး၊ တွၼ်ႈတႃႇတေႁဵတ်း ႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ၸႂ်ႉၼမ်ႉမၼ်းတီႇၸႄႇ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေၵုမ်းထိင်း ၼႂ်းၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ သမုတ်ႉတရႃႇဢိၼ်းတီးယႃးလႆႈ ယွၼ်ႉၶႄႇ မီးလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၶဝ်ႈၸမ် လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉ ဢၼ်တေသိုပ်ႇႁဵတ်းၵႂႃႇၼႆႉ မီးၶွမ်ႇပၼီႇ ၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး လႄႈ ၶွမ်ႇပၼီႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢၼ်လူင်ႉလႅၼ်ႇ ၽၢႆႇထဵၵ်ႉၼူဝ်ႇလူဝ်ႇၵျီႇ (Technology) ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း ဢၼ်ၶိုတ်းၸၼ်ႉၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် တေႁဵတ်းၵႂႃႇ ပိူၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈ လူတ်းယွမ်းလႆႈ လွင်ႈသိုဝ်ႉၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၽၢႆႇသိုၵ်းၼွၵ်ႈမိူင်းပႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး (တပ်ႉၼမ်ႉ) လၢတ်ႈဝႃႈ တေၸတ်းႁႃ လႄႈ ၶူင်သၢင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉ တႃႇ 24 လမ်း၊ တႃႇ 6 လမ်းသမ်ႉ ႁႂ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ ႁႅင်းၾႆးၼူးၶလီးယႃး (Nuclear) ပိူဝ်ႈတႃႇ ဝႆႉတေႃႇသူႈတႂ်ႈၼမ်ႉ၊ ယၢမ်းလဵဝ် မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး မီးႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉ ဢၼ်ၸႂ်ႉၼမ်ႉမၼ်းတီႇၸႄႇတင်းမူတ်း 15 လမ်း၊ လွင်ႈဢၼ်လႆႈလူင်းတိုၼ်းလၢင်း ႁဵတ်းႁိူဝ်းထႅင်ႈၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉၶႄႇၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈတႅၵ်ႇလႅင်းလီ တွၼ်ႈတႃႇတေၶဝ်ႈမႃး မီးဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၼႂ်းၼမ်ႉသမုတ်ႉတရႃႇဢိၼ်းတီးယႃးၼႆႉ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The Print ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈပီႊ 2008 ပူၼ်ႉမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 10 ပီႊပၢႆၼႆႉ ၶႄႇ လႆႈၽိူမ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း လူင်းမႃးၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉသမုတ်ႉတရႃႇ ၵမ်းဢိတ်းဢိတ်းယဝ်ႉလႄႈ တပ်ႉၼမ်ႉ ဢိၼ်းတီးယႃးၵေႃႈ လႆႈဢဝ်ႇႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႆႉ ၸိူဝ်းႁိမ်းၵုၼ်ဢၼ်းတမၼ်း (Andaman) ဢိၵ်ႇတင်း ၼႂ်းၼႃႈၼမ်ႉ သမုတ်ႉတရႃႇတင်းၼမ်ယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၾၢင်ႁၢင်ႈ ငဝ်းလၢႆးၶႄႇ တူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆၶႄႇ ပွတ်းၸၢၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၶိုၼ်ႈ ၵူႈဝၼ်းဝၼ်းသေ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႈ လႆႈဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇ B-2A Spirit Stealth bomber သႅၼ်းႁိူဝ်းမိၼ်ဢၼ်ႁၢႆတူဝ်လႆႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၸႂ်ႉၶိူင်ႈတီႉၺွပ်းႁႃဢမ်ႇထူပ်းလႆႈၼၼ်ႉ 3 လမ်း လူင်းၵိုတ်းဝႆႉတီႈၵုၼ် တီႇဢေၵူဝ်ႇ ၵႃႇရ်သီႇယႃႇ (Diego Garcia) ၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇဢိၼ်းတီးယႃး ပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း