ဢိၼ်းတီးယႃး ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ် ယွၼ်ႉၽူႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း ပၢႆႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း

လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တီႈၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး တိုၵ်ႉယူႇၼႂ်းၸၼ်ႉႁၢႆႉႁႅင်း လႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်လီမႆႈၸႂ် ၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းပဵၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈၸမ် 4 သႅၼ်။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 4 May 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ႁူဝ်ၼႃႈ ၶွမ်ႇပၼီႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း The Serum Institute of India (SII) ၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ဢွၵ်ႇမႃးယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း တိုၵ်ႉတေပႆႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းလႆႈ တေႃႇပေႃးထိုင် ၵၢင်ပီႊၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတိူဝ်းၶိုၼ်ႈ ၼိုင်ႈဝၼ်းၸမ်ထိုင် 4 သႅၼ် ထိုင်တီႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ လႆႈပၢႆႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇယူႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

Adar Poonawalla ႁူဝ်ၼႃႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ SII လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မိူင်းဢင်းၵိတ်း The Times ဝႃႈ “တီႈလႆႈၶၢႆႉမႃးယူႇ မိူင်းဢင်းၵိတ်းၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉလႆႈထုၵ်ႇလွၵ်ႇငိူတ်ႈဝႃႈ တေမီးၵူၼ်းႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉၼိူဝ်ၵဝ်ၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ၵၢဝ်ႇၼႄးသေႉသွမ်းၵဝ်ၶႃႈ လႄႈ SII ဝႃႈ ၵဵပ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းဝႆႉ ဢမ်ႇယွမ်းၸႅၵ်ႇၽႄပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ တီႈတႄႉမၼ်း ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ ယူႇတီႈၶွမ်ႇပၼီႇ လႆႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လၢႆလွင်ႈလၢႆၽၢႆႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈတႃႇတေဢိတ်ႇဢွၵ်ႇယႃႈယႃ ႁႂ်ႈပဵင်းပေႃး တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းလႆႈ ၵူၺ်းၵႃႈလွင်ႈၼႆႉ တိုၵ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း ၶွပ်ႇပၼီႇၼွၵ်ႈမိူင်း တႃႇတေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း ႁႂ်ႈၵုမ်ႇထူၼ်ႈလႆႈ” ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit: AFP

ၼႂ်းၶၢဝ်းတင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တီႈၼႂ်းမိူင်း ဢိၼ်းတီးယႃး တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 382,691 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တင်းမူတ်းမီး 20,665,148 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 3,786 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး 226,188 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 16,951,731 ၵေႃႉ။

မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼမ်သုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းမူတ်းမီး 33,274,659 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး 592,409 ၵေႃႉ လႄႈ ယူတ်းယႃၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 25,966,389 ၵေႃႉ၊ တီႈမိူင်းပရႃႇသီးလ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းမူတ်းမီး 14,860,812 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး 411,854 ၵေႃႉ လႄႈ ယူတ်းယႃၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 13,442,996 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

Family members wait for their turn to cremate their loved one, who has passed due to Covid-19 at a crematorium in New Delhi, India, April 27, 2021. Saumya Khandelwal for TIME

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 5 May 2021 ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ 220 မိူင်း ႁူဝ်ႁုပ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉမီး 155,004,452 ၵေႃႉ၊ ႁူဝ်ႁုပ်ႈၵူၼ်းဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ တင်းမူတ်းမီး 3,241,685 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 132,495,708 ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း – www.worldometers.info/coronavirus/ ဝၼ်းထီႉ 5 May 2021 ၶၢဝ်းယၢမ်း 14:30 မူင်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း