ဢိၼ်းတီးယႃး ဢၢပ်ႇၼမ်ႉၶီႈဝူဝ်း ယူတ်းယႃၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၵူၺ်းၵႃႈ မေႃယႃဢွၵ်ႇမႃးပၼ်ၾၢင်ႉ

ဢိၼ်းတီးယႃး တိုၵ်ႉသိုပ်ႇထူပ်းႁၼ် တူဝ်ၵူၼ်းတၢႆပွႆႇလွင်ႈၸွမ်းမႄႈၼမ်ႉထႅင်ႈ လၢႆသိပ်းၵေႃႉ လႄႈ  ၵမ်ႈၽွင်ႈယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၶီႈဝူဝ်း ႁႄႉၵင်ႈယူတ်းယႃ ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 လႆႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 May 2021 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ REUTERS ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ မေႃယႃ လႄႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ဢွၵ်ႇမႃးတုၵ်းယွၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈဢဝ်ၶီႈဝူဝ်း မႃးဢၢပ်ႇတႃး ၸွမ်းတူဝ် တွၼ်ႈတႃႇယူတ်းယႃၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ယွၼ်ႉမၼ်းယိုင်ႈၶႅၼ်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸၢင်ႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 လႆႈဝႆးၽႂ်းလိူဝ်သေၵဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပိူင်ပဵၼ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမီးၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁိၼ်ႇတူႇၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်ယူႇတီႈ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်း ၵူႇၵျရတ်ႉ (Gujarat) ၵႂႃႇသူႇၸႂ်း ဢွင်ႈတီႈလဵင်ႉဝူဝ်း ၼိုင်ႈဝူင်ႈလႂ်ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇဢဝ် ၶီႈဝူဝ်းလႄႈၼူမ်းဝူဝ်း တႃးၸွမ်းတူဝ် ယွၼ်ႉဝႃႈ “ဝူဝ်း” တိုၼ်းပဵၼ်သတ်းထွတ်ႈမျၢတ်ႈ ဢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁိၼ်ႇတူႇၶဝ် ယုမ်ႇယမ်ၼပ်ႉထိုဝ် လႄႈ ၶီႈဝူဝ်းဢၼ်တႃးၸွမ်းတူဝ်ၼႆႉ တေၸွႆႈထႅမ်ႁႂ်ႈမီးႁႅင်းၶၢမ်ႇတူဝ်သေ ႁႄႉၵင်ႈ ယူတ်းယႃ ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 လႆႈၼႆယဝ်ႉ။

Gautam Manilal Borisa ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၶွမ်ႇပၼီႇယႃႈယႃ ဢၼ်ၵႆႉၵႆႉမႃး ဢွင်ႈတီႈလဵင်ႉဝူဝ်းၼႆႉၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈပီႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ လႆႈတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 မိူၼ်ၵၼ် ၵူၺ်းဝၢႆးသေ ဢဝ်ၶီႈဝူဝ်းတႃးၸွမ်းတူဝ်ယဝ်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၵေႃႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း လွင်ႈၼႆႉ ယိုင်ႈၶႅၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းယုမ်ႇယမ်သေ ဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉ လွၵ်းလၢႆးၼႆႉ ယူတ်းယႃၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈဢၼ်ဢဝ်ၶီႈဝူဝ်း လႄႈ ၼမ်ႉယဵဝ်ႈဝူဝ်း မႃးယူတ်းယႃတူဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈယုမ်ႇယမ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁိၼ်ႇတူႇၶဝ်မႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈလၢႆပၢၵ်ႇပီႊမိူင်း မိူဝ်ႈတႃးၸွမ်းတူဝ်ယဝ်ႉၵေႃႈ ပႂ်ႉႁႂ်ႈမၼ်းႁႅင်ႈ ၸင်ႇၵွႆႈၶိုၼ်းလၢင်ႉဢွၵ်ႇ ယူတ်းယႃတၢင်းပဵၼ် လႄႈ ၶႃႈၸိူဝ်ႉမႅင်းလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တိုၵ်ႉသိုပ်ႇထူပ်းႁၼ် တူဝ်ၵူၼ်းတၢႆ ဢၼ်ပွႆႇလွင်ႈၸွမ်းမႄႈၼမ်ႉထႅင်ႈ ပႆႇထၢတ်ႇပႆႇဝၢႆး ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေပဵၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းလူႉတၢႆ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ယွၼ်ႉတီႈၽင်/ၽဝ်ၵူၼ်းတၢႆ ၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ယွၼ်ႉၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်း ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းတွင်း တႃႇလုမ်းလႃးၶၢပ်ႈ တူဝ်တၢႆၵူၼ်းႁိူၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

PHOTO: REUTERS

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ဝႃႈ ၼႂ်းၸူဝ်ႈၽွင်းၼႆႉ လႆႈထူပ်းႁၼ် ၶၢပ်ႈတူဝ်ၵူၼ်းတၢႆ ၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉၵႅၼ်ႇၵိတ်ႉသ် (Ganges) ဢၼ်မႃးၵိုတ်းၶမ်ဝႆႉၸွမ်းၽင်ႇၼမ်ႉ တင်းၼမ် လႆႈပွင်ႇလႅင်း  ႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၶဝ်ႈမႃးလုမ်းလႃးသေတႃႉ သမ်ႉၼၢၼ်းထိုင်  ၶၢပ်ႈတူဝ်ႈတၢႆၵမ်ႈၽွင်ႈ ပေႃးမီးဢၢႆတူႇၼဝ်ႈဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ထူပ်းႁၼ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆမွၵ်ႈ 25-30 ၵေႃႉ ယူႇၼႂ်းႁၢင်ႈၾၢင် ပူၺ်ႇၼဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် လႆႈၸွႆႈၵၼ်မႃးလုမ်းလႃး ၽင်လႄႈၽဝ် ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆယဝ်ႉသေ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းႁႃ ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈပိူင်ပဵၼ် လွင်ႈလႆႈဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ လွင်ႈၸွမ်းမႄႈၼမ်ႉဝႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တီႈၼႂ်းမိူင်း ဢိၼ်းတီးယႃး တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 348,499 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းမူတ်းမီး 23,340,938 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 4,200 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး 254,225 ၵေႃႉ လႄႈ ယူတ်းယႃၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 19,382,642 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼမ်သုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းမူတ်းမီး 33,550,115 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး 596,946 ၵေႃႉ လႄႈ ယူတ်းယႃၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 26,558,138  ၵေႃႉ၊ တီႈမိူင်းပရႃႇသီးလ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းမူတ်းမီး 15,285,048 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး 425,711 ၵေႃႉ လႄႈ ယူတ်းယႃၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 13,847,191 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 12 May 2021 ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ 220 မိူင်း ႁူဝ်ႁုပ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉမီး 160,334,125 ၵေႃႉ၊ ႁူဝ်ႁုပ်ႈၵူၼ်းဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ တင်းမူတ်းမီး 3,331,400 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 138,098,126 ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း – www.worldometers.info/coronavirus/ ဝၼ်းထီႉ 12 May 2021 ၶၢဝ်းယၢမ်း 11:20 မူင်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း