ဢိၼ်းတီးယႃး ၸႂ်ႉႁိူၼ်းပဵၼ်တီႈယူတ်းယႃ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 14 July 2020 (ပ−လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ  10   ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈၼႂ်းဢိၼ်းတီးယႃး တူဝ်ႈတင်းမိူင်း မီးယူႇ 907,645 ၵေႃႉ ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း 572,112 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈသၢႆၸႂ် 23,727 ၵေႃႉသေ ပဵၼ်ဝႆႉ မိူင်းထီႉသၢမ် ၼႂ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၵူၼ်းပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ။

ဢိၼ်းတီးယႃး ၸႂ်ႉႁိူၼ်းပဵၼ်တီႈယူတ်းယႃ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19

ပွတ်းတွၼ်ႈၵုၼ်ဢေးသျႃးၼႆႉ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ပဵၼ်မိူင်းထီႉၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈသေ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး လၢတ်ႈဝႃႈ တေၶတ်းၸႂ်ယူတ်းယႃၵူၼ်းပဵၼ်ႁႂ်ႈလႆႈၼႆၵေႃႈ ၵူၼ်းပဵၼ်မႂ်ႇဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးၵူႈဝၼ်း ၼႆႉသမ်ႉ မီးၼမ်လိူဝ်ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းလႄႈ တီႈယူႇတၼ်းသဝ်းတီႈႁူင်းယႃ ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈလႆႈသေ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ဢမ်ႇပၢႆႇလႆႈႁပ်ႉလွင်ႈယူတ်းယႃၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၼၼ် ပုၼ်ႈတႃႇၽူႈမၢၵ်ႈမီးၶဝ်တႄႉၵေႃႈ ႁႃလွၵ်းလၢႆးတၢင်ႇတၢင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၶၢမ်ႇယူႇတီႈႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းသေ ႁႂ်ႈမေႃယႃတီႈႁူင်းယႃပုၵ်ႉၵူဝ်ႇသုၼ်ႇတူဝ် မႃးတူၺ်းထိုင်ပၼ်တီႈႁိူၼ်း ယူတ်းယႃတူဝ်ၵႂႃႇလႄႈ လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ တီႈၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼမ်ဝႆႉယူႇသေ ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၵွတ်းၵူၼ်းၽၼ် ၵူၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းတွင်းၶဝ်တႄႉ ပဵၼ်လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉလူင်ဢၼ်ၼိုင်ႈလႄႈ လႆႈထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉတႄႉယူႇ။

ဢိၼ်းတီးယႃး ၸႂ်ႉႁိူၼ်းပဵၼ်တီႈယူတ်းယႃ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19

ယၢမ်းလဵဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ပၼ်ၶႂၢင်ႉၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၸိူဝ်းပဵၼ် တၢင်းပဵၼ်ဢမ်ႇႁၢႆႉႁႅင်းၼၼ်ႉ ယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း လႄႈ တီႈႁူင်းယႃပုၵ်ႉၵူဝ်ႇသုၼ်ႇတူဝ် ၵမ်ႉပႃႈၼမ်။ ၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးၵေႃႈ မီးၶၵ်ႉတွၼ်ႈၸွမ်းယူတ်းယႃ ပၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ထိုင်တီႈႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းပႃးယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဢၼ်သႂ်ႇသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆတီႈ ႁူင်းယႃပုၵ်ႉၵူဝ်ႇသုၼ်ႇတူဝ် တႃႇႁႂ်ႈမႃးယူတ်းယႃပၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် တီႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၼမ်ႁႅင်းဝႆႉသေ ယင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈ လႆႈႁပ်ႉလွင်ႈယူတ်းယႃတင်းမူတ်းၵေႃႈမီးယူႇၼႆ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တီႈႁူင်းယႃပုၵ်ႉၵူဝ်ႇသုၼ်ႇတူဝ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ႁူင်းယႃပုၵ်ႉၵူဝ်ႇသုၼ်ႇတူဝ် ဢၼ်မီးၼႂ်းဝဵင်းၼူဝ်ႇတီႇ တီႈၸႄႈမိူင်းဢုတႃႇပလႃႇတိတ်သ်ႉ ၸိုင်ႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ဢၼ်ၸွမ်းယူတ်းယႃပၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ မီးၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၸွႆႈပၼ်ၶိူင်ႈၸွႆႈထူၺ်ႈၸႂ်တႃႇၵူၼ်းပဵၼ်၊ တီႈၼွၼ်းဢၼ်ဢဝ်ၶိုၼ်ႈ ဢဝ်လူင်းလၢႆႈ၊ မီးပႃးမေႃယႃၵေႃႉၼိုင်ႈ ပႂ်ႉတူၺ်းပၼ်ၵူၼ်းပဵၼ်လႄႈ ပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ၵူၼ်းပဵၼ်ပႃးသေ လွင်ႈသူင်ႇယႃႈယႃ တႃႇၵူၼ်းပဵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီးပႃး ဝႃႈၼႆ။

တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ သၼ်တိႉသျႃးမႃး ၽူႈၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၸုမ်းၽၢႆႇယႃႈယႃ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇဝႃႈတေယူႇတီႈလႂ်သေယူတ်းယႃၵေႃႈယဝ်ႉ သင်ဝႃႈတၢင်းပဵၼ်ႁၢဝ်ႉႁႅင်းမႃးၼႆ မၼ်းတိုၼ်းမီး လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉလူင်ဢၼ်ၼိုင်ႈယူႇ ယွၼ်ႉဝႃႈ တီႈၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးၼႆႉ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၽၢႆႇယႃႈယႃ ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း