ဢိၼ်းတီးယႃး ၼိုင်ႈဝၼ်းၵူၼ်းပဵၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈ 3 သႅၼ်ပၢႆ တီႈၽဝ်ၵူၼ်းတၢႆဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ

ယွၼ်ႉၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တိူဝ်းၶိုၼ်ႈ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်မၼ်းသေ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆၵေႃႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတီႈၽဝ်ၵူၼ်းတၢႆ ဢမ်ႇၶိုတ်းတၼ်းၵၼ်လႆႈ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 22 April 2021 (လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်ၽႄႈလၢမ်းပွၵ်ႈၵမ်း 2 တီႈၼႂ်းမိူင်း ဢိၼ်းတီးယႃးၼႆႉ သမ်ႉပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းဢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ ၽႄႈလၢမ်းႁၢႆႉႁႅင်း လိူဝ်သေၸိူဝ်ႉမႅင်း ၵႃႈၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈ  315,802 ၵေႃႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်းသေ ပဵၼ်တူဝ်ၼပ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈၼမ်သုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈၼမ်ၵူႈဝၼ်းဝၼ်းၼႆႉသေ ၼႂ်းႁူင်းယႃၵေႃႈ ၵူႇၼွၼ်းၵူၼ်းပဵၼ် ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈယဝ်ႉလႄႈ ၵူႇၼွၼ်းၼိုင်ႈဢၼ် ၵူၼ်းပဵၼ် လႆႈၼွၼ်းၸွမ်းၵၼ် 2 ၵေႃႉ၊ ႁူင်းယႃမၢင်ပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈ ၵူၼ်းပဵၼ်တဵမ်မူတ်းယဝ်ႉသေ ထိုင်တီႈဢမ်ႇၸၢင်ႈႁပ်ႉၵူၼ်းပဵၼ် ဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးမႂ်ႇလႄႈ လၢႆလၢႆၽၢႆႇဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ဝႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ယူႇၼႂ်းငဝ်းလၢႆး သၢႆငၢႆတေၸၢင်ႈလူမ်ႉပင်းလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

PHOTO: REUTERS

ဢၼ်လီမႆႈၸႂ်သေပိူၼ်ႈ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းၽွင်းယၢမ်းၼႆႉ  ၶိူင်ႈၸွႆႈလူမ်းထူၺ်ႈၸႂ် ဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇ (Oxygen) တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈယဝ်ႉသေ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်ႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းပဵၼ်ၵမ်ႈၽွင်ႈ ထိုင်တီႈလႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇႁိမ်ဢဝ် တဝ်ႈဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇၵၼ် မိူဝ်ႈၽွင်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တေႃႉတၢင်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈတဝ်ႈဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇ ၸွမ်းႁူင်းယႃၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈတွၼ်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 မူင်း ၵူၼ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ ၼမ်ထိုင် 2,102 ၵေႃႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဢွင်ႈတီႈၽဝ်ၵူၼ်းတၢႆ လႄႈ တီႈၽင်ၵူၼ်းတၢႆ ဢမ်ႇၶိုတ်းတၼ်းလႆႈ လူတ်ႉတေႃႉတၢင်ႇၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ လႆႈမႃးၵိုတ်းပႂ်ႉႁိုင် တီႈဢေႇသုတ်း ဢမ်ႇယွမ်း 6 ၸူဝ်ႈမူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢွင်ႈတီႈၽဝ်ၵူၼ်းတၢႆ တီႈၼႂ်းၸႄႈမိူင်း မႁႃႇရတ်ႉထရႃႇ (Maharashtra) ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ယွၼ်ႉမီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တေႃႉသူင်ႇၶဝ်ႈမႃး ဢွင်ႈတီႈၽဝ်ၵူၼ်းတၢႆၼႆႉ ယူႇတႃႇသေႇလႄႈ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၵဝ်ၶႃႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼိုင်ႈဝၼ်း 8 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၺ်းၵႃႈ ၸူဝ်ႈၽွင်းၼႆႉ လႆႈတိူဝ်းၶၢဝ်းယၢမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ထႅင်ႈလၢႆလၢႆၸူဝ်ႈမူင်းယူႇ။

“ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၽဝ်ၵူၼ်းတၢႆ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ်ဢမ်ႇယွမ်း 50-60 ၵေႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ တဝ်ၾႆးတႃႇၽဝ် ၵူၼ်းတၢႆႁဝ်းၶႃသမ်ႉ မီးဝႆႉ 6 တဝ်ၵူၺ်း ၵူၼ်းတၢႆၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁူမ်ႈပႃးတင်းပီႈၼွင်ႉၶဝ် လႆႈပႂ်ႉဝႆႉတၢင်းၼွၵ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

PHOTO:BBC

ယွၼ်ႉဢွင်ႈတီႈၽဝ်ၵူၼ်းတၢႆ ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈလႆႈၼႆႉသေ ႁူင်းယႃမၢင်ၸႄႈမိူင်းၵေႃႈ လႆႈၸၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း လွင်ႈတႃႇတေမွပ်ႈဢၢပ်ႈ တူဝ်ၵူၼ်းတၢႆပၼ် ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉၶဝ်၊ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈမိူင်း ၵူႇၵျႃႇရတ်ႉ (Gujarat) ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ တၢင်းႁူင်းယႃ လႆႈပွင်ႇလႅင်းပၼ် ႁႂ်ႈမႃးႁပ်ႉတူဝ်တၢႆ ပီႈဢၢႆႈၵဝ်ၶႃႈ ၵူၺ်းၵႃႈ တေႃႇပေႃးထိုင်ႁူင်းယႃ တေမွပ်ႈဢၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ပီႈဢၢႆႈၵဝ်ၶႃႈၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းလႆႈပႂ်ႉႁိုင်ထိုင် 12 ၸူဝ်ႈမူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တီႈၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး တင်းမူတ်းမီး 15,924,806 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး 184,672 ၵေႃႉ လႄႈ ယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 13,449,406 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼမ်သုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းမူတ်းမီး 32,602,051 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး 583,330 ၵေႃႉ လႄႈ ယူတ်းယႃၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 25,177,434 ၵေႃႉ၊ တီႈမိူင်းပရႃႇသီးလ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းမူတ်းမီး 14,122,795 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး 381,687 ၵေႃႉ လႄႈ ယူတ်းယႃၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 12,646,132 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 22 April 2021 ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ 219 မိူင်း ႁူဝ်ႁုပ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉမီး 144,455,684 ၵေႃႉ၊ ႁူဝ်ႁုပ်ႈၵူၼ်းဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ တင်းမူတ်းမီး 3,071,798 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 122,640,995 ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း – www.worldometers.info/coronavirus/ ဝၼ်းထီႉ 22 April 2021  ၶၢဝ်းယၢမ်း 12:00 မူင်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း